14 maja 2018
 

Konsultacje publiczne projektu planu zagospodarowania województwa łódzkiego

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego

11 maja 2018
 

W Hermanowie powstanie posterunek policji

Dziś w Urzędzie Gminy w Pabianicach zostało podpisane porozumienie, którego stronami są Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dotyczące przekazania działki w miejscowości Hermanów pod budowę posterunku policji.

Dotychczas siedziba posterunku obsługującego gminy Pabianice, Dłutów oraz Dobroń mieści się przy Powiatowej Komendzie Policji w Pabianicach przy ul. Żeromskiego. Dzięki temu, że Władze Gminy Pabianice, postanowiły podarować na potrzeby policji działkę o powierzchni 2300 m2, do 2020 r. w Hermanowie zostanie wybudowany nowoczesny posterunek w którym będą pracowali policjanci obsługujący między innymi teren naszej gminy. Szacowana wartość planowanej inwestycji to 2 miliony zł. Lokalizacja na granicy Gminy Pabianice i Miasta Pabianice, jest optymalna ze względu na obszar jaki obsługują dzielnicowi i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Gminy Pabianice jak również gmin sąsiednich. Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone w ramach opracowanego w MSWiA „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”. czytaj całość →

9 maja 2018
 

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Rodzaj zadania.

1) imprezy kulturalne

2) imprezy plenerowe

3) festiwale folklorystyczne

4) przeglądy folklorystyczne o zasięgu terytorialnym obejmującym co najmniej powiat pabianicki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. – 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Pełna treść ogłoszenia z ewntualnymi zmianami/uzupełnieniami: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5886

21 kwietnia 2018

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 15:00 Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny z powodu zamkniętego szkolenia BHP pracowników.