8 sierpnia 2018
 

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym w Jednostce OSP Piątkowisko w ramach realizacji zadania “Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice” – realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, nastąpiło przekazanie zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa:

czytaj całość →

1 sierpnia 2018
 

Nabór do Gminnej rady Seniorów

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 1 i 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice, przyjętego uchwałą Nr LVI/508/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałki 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku 7:15 – 15:15.

czytaj całość →

26 lipca 2018
 

Przerwa w pracy PSZOK

Informujemy, że w okresie od 30 lipca do 11 sierpnia 2018 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ulicy Łaskiej 13 będzie nieczynny.

13 lipca 2018
 

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Piątkowisko na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą

Pokolenia na sportowo – 70 lat z LKS Orzeł Piątkowisko

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty

 

BIP: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6013