21 czerwca 2018
 

Konkurs ofert na opiekuna dziennego – Gmina Pabianice

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 45 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650), ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwały Nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację opieki nad dziećmi do lat trzech z terenu Gminy Pabianice przez dziennego opiekuna
I. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna:
• W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
– osoby fizyczne;
– osoby spełniające wymogi określone w art. 39 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650):
• dające rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełniające obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
• nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
• odbyła:
– 160 godzinne szkolenie albo
– 40 godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust.1.
• do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna;
• odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenia z udzielaniu dziecku pierwszej pomocy;
• posiada stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym nie chorują na choroby przewlekłe;
• posiada tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
• wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizytacji lokalu, w którym odbywać się będzie opieka.

U kandydatów na dziennych opiekunów, których oferty zostaną zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym, zostanie przeprowadzona wizytacja lokalu, podczas której Komisja oceniani stan faktyczny lokalu. Wynik wizytacji będzie stanowić składową przy ocenie merytorycznej złożonej oferty.

• W ramach konkursu planuje się zatrudnienie 1 dziennego opiekuna;
• Konkurs nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla dzieci;
II. Termin i warunki realizacji zadania:
• zadanie realizowane będzie w terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
• rekrutacja dzieci będzie prowadzona przez dziennego opiekuna;
• w sytuacji objęcia opieką własnych dzieci, łączna liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej liczby dzieci określonej przepisami. Liczba dzieci określonych w umowie będzie pomniejszona o liczbę własnych dzieci dziennego opiekuna;
• zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650) do 10 godzin dziennie;
• zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
• prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwych do wieku dziecka;
• zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do zabawy oraz odpoczynku;
• wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie uchwały nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, dziennika obecności dziecka, zawierającego potwierdzaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o czasie pobytu dziecka u opiekuna dziennego.
• rozliczenie z gminą następować będzie co miesiąc, po wykonaniu usługi. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany numer konta bankowego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po dostarczeniu prawidłowo wystawionego rachunku.
• umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej;
• oferent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
• Wójt gminy Pabianice będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę, a wpisu do wykazu dokona najpóźniej 14 dni przed zatrudnieniem opiekuna.

III. Wymagane dokumenty:

• prawidłowo wypełniony formularz ofertowy,

• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
• załącznik nr 1 do ogłoszenia wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Pabianice.

IV. Termin składania ofert:

• oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na dziennego opiekuna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w terminie do 16 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
• czynności otwarcia ofert oraz ich zaopiniowania dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice nr 27/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
• na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
• oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otwarcia ofert;
• oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję, która wypracuje propozycję kandydatów na opiekuna dziennego, a ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy Pabianice.
• złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
• oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej pod kątem następujących kryteriów:
– dotychczasowe doświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 pkt
– godziny sprawowania opieki – 10 pkt
– deklaracja do opieki nad określoną liczbą dzieci – 10 pkt

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

Dane oferentów przetwarzane są zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzory załączników i klauzula odnośnie danych osobowych dostępne są na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

14 czerwca 2018
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Pabianice, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wsparcie zadania publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

 

            Na podstawie :

  1. Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określonego w uchwale nr XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  Rady Gminy Pabianice,
  2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450),
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  4. Uchwały Nr LIV/496/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice

na 2018 r. ( dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „  Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

  1. Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” Bychlew 107B, 95-200 Pabianice –  30 000 zł – zadanie: III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2018.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 30 000 zł.

24 maja 2018
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego – Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.

Na podstawie:

1. Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Rady Gminy Pabianice,
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2018 r., poz 450),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.”

1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 225 zł – obóz Szczecinek

2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 21 020 zł – Kolonie Kąty Rybackie

3. Stowarzyszenie „ Folklor Ma Sens” – 19 475 zł – Kolonie Dubiecko

4. Ludowy Klub „ Sportowy” Bychlew – 3 780 zł – Obóz Żerków

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 7 500 zł – obóz Mikoszewo

6. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 17 000 zł – Kolonie Murzasichle

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 90 000 zł.

14 maja 2018
 

Konsultacje publiczne projektu planu zagospodarowania województwa łódzkiego

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego

11 maja 2018
 

W Hermanowie powstanie posterunek policji

Dziś w Urzędzie Gminy w Pabianicach zostało podpisane porozumienie, którego stronami są Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dotyczące przekazania działki w miejscowości Hermanów pod budowę posterunku policji.

Dotychczas siedziba posterunku obsługującego gminy Pabianice, Dłutów oraz Dobroń mieści się przy Powiatowej Komendzie Policji w Pabianicach przy ul. Żeromskiego. Dzięki temu, że Władze Gminy Pabianice, postanowiły podarować na potrzeby policji działkę o powierzchni 2300 m2, do 2020 r. w Hermanowie zostanie wybudowany nowoczesny posterunek w którym będą pracowali policjanci obsługujący między innymi teren naszej gminy. Szacowana wartość planowanej inwestycji to 2 miliony zł. Lokalizacja na granicy Gminy Pabianice i Miasta Pabianice, jest optymalna ze względu na obszar jaki obsługują dzielnicowi i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Gminy Pabianice jak również gmin sąsiednich. Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone w ramach opracowanego w MSWiA „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”. czytaj całość →