20 kwietnia 2017
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2017 roku”. W otwartym konkursie podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3, ust.2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2017 r. o godz. 14.00

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5310

9 kwietnia 2017
 

Konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie transportu i komunikacji.

Konsultacje są okazją do omówienia możliwości współpracy pomiędzy gminami, powiatami, Łódzką Koleją Aglomeracyjną i Urzędem Marszałkowskim w celu zaspokojenia potrzeb transportowych Województwa Łódzkiego, w tym koordynacji siatek połączeń. Dzięki Państwa opiniom możemy spowodować, że transport i komunikacja będą działały jeszcze lepiej.

Pierwsze konsultacje będą adresowane do mieszkańców Powiatu Pabianickiego i odbędą się 11 kwietnia (wtorek) o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul Piłsudskiego 2

Uwagi można też przesyłać na adres mail: konsultacje@lodzkie.pl

Szczegóły www.konsultacje.lodzkie.pl

23 lutego 2017
 

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?

W ostatnim okresie to najczęściej zadawanie pytanie przez potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń i wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory. czytaj całość →