5 grudnia 2017
 

Gmina Pabianice zaprasza do skorzystania z dotacji na instalacje fotowoltaiczne

Gmina Pabianice wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o. o., przystąpiła do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pabianice poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na gminnych stacjach uzdatniania wody i mikroinstalacji prosumenckich” – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców gminy w zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych (ogniwa słoneczne, solary) wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi zasilanie domowej instalacji w dodatkową energię elektryczną, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności w comiesięcznych wydatkach. Przewidywana moc instalacji na pojedyncze gospodarstwo domowe będzie wynosić maksymalnie 3 kW.

• możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji do 70% kosztów;
• szacunkowy wkład własny 3 500,00 zł – 4 500,00 zł;
• ostateczny termin zamknięcia listy uczestników do 15.XII.2017 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBY ZAINTERESOWANE:

Wroconsult Sp. z o. o.
tel. 71 723 00 86
e-mail: energia@wroconsult.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH:

GÓRKA PABIANICKA, REMIZA OSP
Czwartek 7.12 godz. 18:00

BYCHLEW, DOM LUDOWY
Poniedziałek 11.12 godz. 18.00

Ankieta dla mieszkańców

21 listopada 2017
 

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”.
W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.

Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami VAT zostaną objęci obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Jednolity Plik Kontrolny obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT będą prowadzone w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach będą odbywały się o godzinie 11:00 w sali nr 8, w budynku A. czytaj całość →

21 listopada 2017
 

Informacja o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piątkowisko)

Informujemy o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko) w zakresie załącznika graficznego przedstawiającego granice obszaru objętego planem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 12.12.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5643

3 listopada 2017
 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach został opublikowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

bip.pabianice.gmina.pl/?a=5604

Opinie i uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach osobiście, pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl do dnia 14 listopada 2017 r.