19 stycznia 2018

Awaria została usunięta.  [19.01.2018 godz. 12:00]

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej załatwienie spraw w Urzędzie Gminy w Pabianicach może być utrudnione. [19.01.2018 godz. 7:54]

8 stycznia 2018
 

Informacja

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku B, I piętro
termin: 10 stycznia 2018 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00
Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6027751-spotkanie-informacjne
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

5 stycznia 2018
 

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z nowymi zasadami segregacji odpadów, w celu umieszczenia na pojemnikach napisów prosimy o wystawianie wszystkich pojemników w terminach odbioru jakichkolwiek odpadów.
Jeśli w danym dniu odbioru do godziny 15 pojemniki nie zostaną oklejone, wówczas proszę pojemniki schować i ponownie wystawić w najbliższym terminie wywozu jakichkolwiek odpadów zgodnie z harmonogramem.

Pojemniki na odpady bio i worek na papier i tekturę będą dostarczone przez firmę Eko –Region Sp. z o.o. w styczniu br.

Do momentu oznaczenia pojemników nowymi napisami i dostarczenia pojemnika na bio oraz worka na papier i tekturę proszę segregować odpady według starych zasad.

W pojemnikach na zmieszane odpady komunalne oraz odpady szklane zamienione zostaną tylko klapy, więc proszę nie przesypywać odpadów.

W sytuacji gdy po zamianie napisów, w pojemniku na odpady zmieszane komunalne będą znajdować się jeszcze odpady szklane a w pojemniku na szkło odpady zmieszane , proszę o wystawianie tych odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru dla konkretnego odpadu, bez względu na umieszczony napis.

Ulotka do pobrania – nowe zasady segregacji

Harmonogramy odbioru

21 grudnia 2017

W dniu 23 grudnia 2017 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul.Łaskiej 13 będzie nieczynny.

5 grudnia 2017
 

Gmina Pabianice zaprasza do skorzystania z dotacji na instalacje fotowoltaiczne

Gmina Pabianice wspólnie z firmą Wroconsult Sp. z o. o., przystąpiła do aplikowania o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pabianice poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na gminnych stacjach uzdatniania wody i mikroinstalacji prosumenckich” – nabór z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców gminy w zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych (ogniwa słoneczne, solary) wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi zasilanie domowej instalacji w dodatkową energię elektryczną, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności w comiesięcznych wydatkach. Przewidywana moc instalacji na pojedyncze gospodarstwo domowe będzie wynosić maksymalnie 3 kW.

• możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji do 70% kosztów;
• szacunkowy wkład własny 3 500,00 zł – 4 500,00 zł;
• ostateczny termin zamknięcia listy uczestników do 15.XII.2017 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBY ZAINTERESOWANE:

Wroconsult Sp. z o. o.
tel. 71 723 00 86
e-mail: energia@wroconsult.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH:

GÓRKA PABIANICKA, REMIZA OSP
Czwartek 7.12 godz. 18:00

BYCHLEW, DOM LUDOWY
Poniedziałek 11.12 godz. 18.00

Ankieta dla mieszkańców