3 września 2014

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy w Pabianicach 4 września 2014 r. w godz. 7:30 – 16:00 mogą wystąpić utrudnienia w załatwianiu spraw przez pracowników urzędu, w szczególności wymagających dostępu do rejestrów teleinformatycznych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kolej Dużych Prędkości

15 lipca 2014
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu”

Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod następującymi adresami:

studiumapka

1 lipca 2014
 

Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzenego

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pabianice (sekretariat) lub na adres: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w przedmiotowych projektach zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, o godz. 13:00.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=3435

Karta Dużej Rodziny - ikona wpisu

24 czerwca 2014
 

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. czytaj całość →