EFRR20142020

BENEFICJENT: GMINA PABIANICE
Realizacja projektu i lokalizacja Biura Projektu:
Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie
Bychlew 13, 95-200 Pabianice

TYTUŁ PROJEKTU:

„Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji
w Szkole Podstawowej w Bychlewie”

CEL PROJEKTU:
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki u 136 Uczniów Szkoły Podstawowej w Bychlewie poprzez zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 476 328,17 zł
Przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa : 442 985,20 zł
Wkład własny z budżetu Gminy Pabianice: 33 342, 97 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Doposażenie szkoły – pracownia Integracji Sensorycznej, pracowania przyrodnicza, mobilna pracownia komputerowa, plac zabaw.

2. Zajęcia dodatkowe dla 136 uczniów-integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, język niemiecki, zajęcia komputerowe, zajęcia z przyrody metodą eksperymentu.

3. Dokształcenie się 3 nauczycielek – w zakresie integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej lub nauczania przyrodniczo-geograficznego.

4. Przeszkolenie 25 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Planowane rezultaty:

1. Podniesienie jakości kształcenia w SP w Bychlewie poprzez doposażenie placówki i dokształcenie kadry.

2. Wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 70 uczniów objętych projektem.

3. Podniesienie wyników w nauczaniu wśród 88 uczniów objętych indywidualizacją nauczania w ramach projektu.