EFRR i EFS 2014-2020


Gmina Pabianice w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 100000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu Cyfrowa Gmina jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie poziomu ich cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na dostawę infrastruktury IT takiej jak: Serwery, urządzenia UTM, przenośne stacje robocze, oprogramowanie wspomagające zarządzanie siecią teleinformatyczną, zasilacze UPS.


Gmina Pabianice realizuje projektu pn. „Budowa mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie Pabianice”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę 115 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Pabianice. Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Pabianice. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Beneficjentem projektu jest gmina Pabianice, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Pabianice, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 259 905,92 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 2 400 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 31.12.2022 r.


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Gmina Pabianice realizuje projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach poprzez rozbudowę infrastruktury szkoły oraz jej doposażenie.

Całkowita wartość projektu przed przetargiem wynosi 5 657 292,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 854 246,87 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.


W dniu 3 marca 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
Nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/19-00  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona Powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona Powietrza – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 147 108,59 zł, dofinansowanie UE: 2 115 225,00 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice,             w miejscowościach: Rydzyny, Wola Żytowska, Piątkowisko, Gorzew, Hermanów, Pawlikowice, Szynkielew, Porszewice, Kudrowice oraz Jadwinin. Prace będą prowadzone zarówno na drogach powiatowych, gminnych jak i na 13 odcinkach dróg wewnętrznych. Wykorzystane będą urządzenia energooszczędne i ekologiczne (oprawy LED). Budowa ww. infrastruktury przyczyn się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego,       a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego.

Zakładanym wskaźnikiem produktu jest: Liczba nowych punktów świetlnych w ilości 250 szt., wskaźnikiem rezultatu jest: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wartości 61,86 ton CO2/rok.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2021 r.


BENEFICJENT: GMINA PABIANICE
Realizacja projektu i lokalizacja Biura Projektu:
Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie
Bychlew 13, 95-200 Pabianice

TYTUŁ PROJEKTU:

„Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji
w Szkole Podstawowej w Bychlewie”

CEL PROJEKTU:
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki u 136 Uczniów Szkoły Podstawowej w Bychlewie poprzez zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 476 328,17 zł
Przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa : 442 985,20 zł
Wkład własny z budżetu Gminy Pabianice: 33 342, 97 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Doposażenie szkoły – pracownia Integracji Sensorycznej, pracowania przyrodnicza, mobilna pracownia komputerowa, plac zabaw.

2. Zajęcia dodatkowe dla 136 uczniów-integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, język niemiecki, zajęcia komputerowe, zajęcia z przyrody metodą eksperymentu.

3. Dokształcenie się 3 nauczycielek – w zakresie integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej lub nauczania przyrodniczo-geograficznego.

4. Przeszkolenie 25 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Planowane rezultaty:

1. Podniesienie jakości kształcenia w SP w Bychlewie poprzez doposażenie placówki i dokształcenie kadry.

2. Wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 70 uczniów objętych projektem.

3. Podniesienie wyników w nauczaniu wśród 88 uczniów objętych indywidualizacją nauczania w ramach projektu.

Dokumenty związane z projektem:

Informacja o rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia na basenie

W okresie od 25 września do 25 stycznia 2018r. przeprowadzono 31 godzin zajęć przez jednego instruktora. Frekwencja dla grup prowadzonych przez p. Wojciecha Woźniaka wyniosła 69,9%, a prowadzone przez p. Katarzynę Okrojek 73,9%. Podczas zajęć przeprowadzanych w grudniu i styczniu w grupie zaawansowanej realizowano tematykę doskonalącą technikę pływania kraulem oraz wprowadzono naukę i doskonalenie techniki pływania na grzbiecie. Zaproponowano również zestaw ćwiczeń rozciągających z wykorzystaniem poznanych technik pływackich. Powoli wdrażano elementy wytrzymałości pływackiej. Za każdym razem uczniowie przed wejściem do wody oraz przed przystąpieniem do pływania wykonywali ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć realizowano założone cele: zapoznano dzieci z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą oraz zachowania na pływalni; wyposażono dzieci w umiejętności: orientacji pod powierzchnią wody, opanowania specyficznego oddychania w wodzie. W grupie początkowej tylko jedno dziecko nadal używa rękawków- wynika to bardziej z jego braku pewności siebie i obaw, że sobie nie poradzi. Kilkoro dzieci pływa już bez zabezpieczeń, a znaczna część grupy używa tylko jednego rękawka.

Treści programowe jakie zrealizowano:
– Zabawy i gry związane z hartowaniem i oswajaniem się z wodą
– Ćwiczenia leżenia na wodzie ze zmianą położenia ciała,
– Ćwiczenia rehabilitujące mięśnie posturalne ramion i nóg,
– Skoki do wody na nogi,
– Nauka pracy ramion, nóg i koordynacji oddychania w dwóch stylach pływackich.

Efektywność przeprowadzonych zajęć daje się zauważyć w poprawie techniki pływackiej jak i w długości przepłyniętych odcinków. Większość dzieci w grupie starszej, do końca zajęć powinny opanować całkowicie umiejętność pływania samodzielnego, w grupie młodszej ze względu na budowę anatomiczną i rozwój fizjologiczny na tym etapie rozwoju w dużej części powinny samodzielnie przepływać 25m odcinek basenu. Cieszy fakt uczestnictwa zajęciach osoby niepełnosprawnej, która podejmuje wyznaczone cele. Szczególnie wobec niej stosowana jest korektywna forma zajęć. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy wywiązują się z powierzonych zadań według swoich możliwości i poprawiają swoje umiejętności. Należy mocniej motywować dzieci do systematycznego uczęszczania na zajęcia celem poprawiania umiejętności i możliwości pływackich. W zajęciach w drugim półroczu należy podkreślać, jak ważny dla ich zdrowia jest korekcyjny forma pływania, tak, aby po realizacji projektu, dzieci same zachęcały rodziców do wspólnego spędzania czasu na basenie.

Integracja sensoryczna

Kompensacja zaburzonych funkcji zmysłowych odbywa się poprzez zabawę, w trakcie, której poprzez dostarczanie kontrolowanej ilości wrażeń dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych dochodzi do poprawy funkcjonowania dziecka. W czasie zajęć nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, ale wzmacnia się procesy nerwowe – sensoryczne. Terapia odbywa się wyposażonym w odpowiednie sprzęty gabinecie (huśtawki, hamaki terapeutyczne, wałki terapeutyczne, deskorolki terapeutyczne, równoważnie, itd.).

Kilka przykładowych ćwiczeń:

Ćwiczenia układu dotykowego – pozwalają na odczuwanie, czy dane obiekty są gorące czy zimne, ostre czy tępe, szorstkie czy gładkie (np. skuteczne szukanie kluczy w torebce, odczuwanie bólu, ciśnienia itp.).

– rozpoznawanie rodzaju faktury
– szukanie ukrytych przedmiotów w dotykowym wnętrzu
– zawijanie w materac i turlanie, zabawa na zjeżdżalni rolkowej

Układ prioprioceptywny – ten układ korzysta z danych dostarczanych przez mięśnie i stawy, aby informować mózg o pozycji ciała, wyczuciu czasu, przemieszczania ciała w przestrzeni, z jaką siłą pracują nasze mięśnie. Dzięki niemu możemy stać bez przewracania się, używać ołówka lub kozłować piłką.
– noszenie ciężkich przedmiotów
– zabawy rakietą tenisową.
– odpychanie się na deskorolce

Układ przedsionkowy – dostarcza informacji niezbędnych do wielu rodzajów codziennych umiejętności: pewności grawitacyjnej, ruchu i równowagi, napięcia mięśniowego, koordynacji obustronnej, planowania motorycznego, wzroku i słuchu, bezpieczeństwa emocjonalnego
– huśtanie się na platformie, w hamaku, na grzybku
– skakanie przez hula-hop
– kręcenie się na desce rotacyjnej,

Zmysł wzroku – umożliwia identyfikowanie obrazu.
– rysowanie wzrokiem, podążanie za światłem
– naśladowanie ruchów ciała
– kontynuowanie sekwencji tematycznych

Zmysł słuchu – umiejętność odbierania dźwięków.
– wykonanie marakasów z opakowań po jajkach z niespodzianką
– różnicowanie dźwięków
-podążanie za dźwiękiem

Bodźce nerwowe płynące z ciała są używane do percepcji (odbioru), planowania ruchu, grawitacji, prawidłowego napięcia mięśniowego (postawy), emocji, dotyku, węchu, smaku, uczenia się, koncentracji i wielu innych. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tych procesach, mamy do czynienia z zakłóceniami w indywidualnym rozwoju i prepozycjach psychofizycznych dziecka. Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w uczeniu się i z niską koncentracją uwagi na zadaniu. W zajęciach biorą udział dzieci z wadami posturalnymi i dzieci z wadą wymowy. Każde dziecko przed rozpoczęciem zajęć diagnozowane było za pomocą testów południowo-kalifornijskich, prowadzona była obserwacja kliniczna zachowania dziecka w gabinecie oraz analiza osiągnięć edukacyjnych dziecka. Na zakończenie cyklu ćwiczeń prowadzona była rediagnoza. Ćwiczenia w trakcie zajęć były dobierane do dziecka i stale korygowane nadając im kierunki i cele. Wniosek do dalszej pracy to – położenie większego nacisku na pracę nad układem przedsionkowym, który jest odpowiedzialny za relacje z grawitacją i jest silnie związany z wszelkimi układami sensorycznymi w organizmie.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia indywidualne prowadzone były w zależności od potrzeb uczniów. Poruszano następujące zagadnienia: rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi oraz pamięci krótkoterminowej, wykonywano ćwiczenia usprawniające w przypadku dysleksji oraz ćwiczenia radzenia sobie z trudnymi emocjami i w sytuacjach kryzysowych. W trakcie zajęć grupowych rozwijano umiejętności psychospołeczne, umiejętności komunikacji w grupie oraz współpracy, zawierania przyjaźni, analizowano cechy dobrego przyjaciela, diagnozowano własny styl pracy, rozwijano umiejętności wyrażania swoich potrzeb poprzez komunikat typu JA, analizowano postawy: agresywną, asertywną i bierną. Na zajęciach indywidualnych uczniowie mają szansę ćwiczyć umiejętności deficytowe. Na zajęciach grupowych panuje sprzyjająca nabywaniu nowych umiejętności atmosfera. Uczniowie mają coraz bliższe i bardziej szczere relacje z sobą nawzajem.

Język niemiecki

Od 18.09 do 26.01.2018 odbyły się 32 zajęcia dla każdej z grup. Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane według planu. Frekwencja w grupie dzieci młodszych( II i III klasa) wyniosła 85%, natomiast w grupie starszej (VI klasa) 84%. W grudniu realizowano zajęcia dotyczące zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach niemieckojęzycznych. Omówiono tradycje i sposoby spędzania okresu świątecznego. Dzieci słuchały kolęd w języku niemieckim i porównywały tradycje kulinarne w Polsce i w Niemczech. W grupie dzieci młodszych dzieci pisały list do św. Mikołaja. Napisano również kartki świąteczne. W styczniu dzieci z grupy młodszej poznały słownictwo z zakresu dni tygodnia oraz przyborów szkolnych. Nauczyły się również posługiwać słownictwem dotyczącym obszaru 'moja rodzina’. W grupie starszej ćwiczono umiejętność mówienia o swoim hobby za pomocą konstrukcji z czasownikiem 'mögen’. Wprowadzono liczby od 20 do 100, ćwiczono umiejętność mówienia swoich danych adresowych. W celu utrzymania efektywności zajęć nauczyciel stosował oprócz tradycyjnych materiałów edukacyjnych jakimi są podręczniki, zeszyty ćwiczeń i karty pracy także tablicę multimedialną. Ta ostatnia pomoc wykorzystywana jest najchętniej, gdyż umożliwia przybliżenie dzieciom języka za pomocą obrazu, który często połączony jest również z muzyką. Takie sytuacje doskonalą pamięć oraz budzą zaciekawienie językiem oraz pogłębiają wiedzę z zakresu kultury i obyczajów w krajach niemieckojęzycznych. Dodatkowo wdrażano dzieci do pracy w grupach w trakcie gier i zabaw. Wykorzystano w tym celu gry przygotowane przez nauczyciela. Nauczyciel dostosowywał trudność i złożoność ćwiczeń do potrzeb uczniów. Dyskutowano w miarę możliwości na tematy dotyczące różnic, które są między ludźmi w ich otoczeniu oraz na całym świecie. Dzieci w tym celu pracowały razem podzielone na grupy. Nauczyciel mówił o organizacji nauki dzieci niepełnosprawnych w Niemczech i sposobach pomocy. Z pomocą krótkich filmików uwrażliwiano dzieci na tolerancję i empatię wobec innych. By doskonalić funkcjonowanie uczniów na zajęciach językowych w przyszłym półroczu, należy zintensyfikować częstotliwość wykorzystania pomocy multimedialnych, wykorzystywać dodatkowe pomoce,(gry planszowe, słowniki). Należy zachęcić uczniów do aktywności i zaangażowania poprzez wykorzystanie nowych metod pracy i atrakcyjnych środków dydaktycznych.

Zajęcia z informatyki

Uczniowie w zajęciach uczestniczyli w 92%. W okresie zimowym na zajęciach zaprojektowano kartkę świąteczną w edytorze grafiki Paint, wykorzystywano elementy graficzne wyszukane w Internecie. Tworzono pracę świąteczną z wykorzystaniem autokształtów i innych narzędzi w programie Paint. Omawiano podstawowe narzędzia programu PowerPoint, oglądano przykładowe prezentacje na różne tematy. Tworzono prezentację na temat ulubionej pory roku – wyszukiwano zdjęcia, obrazy w Internecie (zgodnie z poszanowaniem praw autorskich). Robiono prezentację na temat swoich zainteresowań – dodawano podpisy w polach tekstowych. Każdy uczestnik zajęć poprawił swoje kompetencje w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Uczniowie na zajęciach byli dla siebie bardzo mili i uprzejmi, wzajemnie pomagali sobie w trakcie zajęć. Chętnie ze sobą współpracowali i pracowali w grupach metodami aktywnymi. Nie zważali na płeć, wygląd i możliwości rówieśników. Wszyscy zgodnie pracowali zarówno w grupach jak i indywidualnie. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła zasada równości szans. Nauczyciel dostosowywał trudność zadań do indywidualnych potrzeb dzieci. Wspomagał i koordynował pracę uczniów podczas zajęć. W kolejnym okresie należy nadal wspomagać uczestników zajęć w pogłębianiu ich kompetencji informatycznych. Należy utrzymywać w grupie dobre relacje oparte na pomocy i współpracy między uczniami. Nauczyciel musi dostosowywać trudność przekazywanych treści do indywidualnych potrzeb dzieci i wspierać uczniów, którzy są mniej biegli w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.

Zajęcia z matematyki

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Brało w nich udział 10 uczniów z klas trzecich. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów uzdolnionych, ale również dla tych, którzy są po prostu zainteresowani przedmiotem i chcą poszerzać swoją wiedzę poza obowiązującym programem nauczania. Frekwencja uczniów na zajęciach wyniosła 87 %. Podczas zajęć w grudniu i styczniu uczniowie rozwiązywali w grupach nietypowe, otwarte oraz złożone zadania tekstowe. Zdobywali przy tym umiejętność współpracy z rówieśnikami oraz umiejętność logicznego myślenia. W formie pracy grupowej odbyły się również zajęcia z umiejętności konstruowania, układania i przekształcania zadań matematycznych, które pozwoliły uczniom na twórczą aktywność. Uczniowie nie tylko mogli doskonalić swoją sprawność rachunkową, ale również kształcić świadome korzystanie z tekstu matematycznego, samodzielne redagowanie tekstów matematycznych, formułowanie wypowiedzi oraz wykonywanie operacji matematycznych. Zajęcia matematyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych, stwarzają sytuacje do własnych przemyśleń i dochodzenia do celu niekonwencjonalnymi sposobami. Wszyscy uczestnicy, zarówno dziewczynki i chłopcy z zainteresowaniem podejmowali się proponowanych zadań, które dawały im możliwość aktywnego działania. Uczniowie dość sprawnie wykonywali zadania i ćwiczenia, które dostosowywane były do ich możliwości. Efekty pracy, są różne w zależności od możliwości dzieci. U niektórych uczniów zauważalna jest znaczna poprawa w zakresie doskonalonych umiejętności. Widać większą samodzielność podczas wykonywania zadań, chętniej podejmują się nowych, trudniejszych ćwiczeń i szybciej przełamują niechęć przy napotkaniu trudności. Są także tacy uczniowie, którym na przyswojenie niektórych treści potrzeba więcej czasu i dzięki tym zajęciom otrzymają taką szansę. Uczniowie systematycznie i rzetelnie pracowali rozwijając i rozszerzając swoje umiejętności matematyczne. Uczniowie uzdolnieni matematycznie chętnie wyjaśniali trudniejsze zadania uczniom, którzy mieli trudności. Dziewczynki i chłopcy w równym stopniu korzystali z oferowanych zajęć oraz w równym stopniu rozwiązywali zadania z różnych dziedzin matematyki.

Wnioski dotyczące dalszych działań:
– Motywowanie uczniów do systematycznego rozwijania zainteresowań z zakresu matematyki
– Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.
– W większym stopniu wykorzystywać programy multimedialne do nauki matematyki

Zajęcia z przyrody

W okresie od 19 września 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. zaplanowano 47 zajęć przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu (każde spotkanie po 2 godziny lekcyjne). Wszystkie zaplanowane zajęcia zostały przeprowadzone. Uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczali na zajęcia. Ogólna frekwencja wynosi 77 %. Od II półrocza bierze się pod uwagę powiększenie grupy z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami wśród uczniów.

W grudniu w ramach zajęć uczniowie samodzielnie przygotowali śnieg, dowiedzieli się także, w jaki sposób obniżyć temperaturę zamarzania wody i gdzie ma to zastosowanie w życiu. Ponadto przygotowali zestaw kolorowych mydełek, które mogły być fajnym, dekoracyjnym dodatkiem do prezentu świątecznego. W styczniu wśród omawianych zagadnień pojawiły się te dotyczące badania napięcia powierzchniowego wody, sprawdzania odczynu substancji za pomocą papierków wskaźnikowych, uczniowie doświadczali zjawiska dyfuzji (w cieczy i w gazie). Pozyskali podstawowe informacje na temat układu krążenia, a przede wszystkim ciśnienia krwi i tętna, samodzielnie zbadali sobie ciśnienie i tętno (w spoczynku i po krótkiej aktywności fizycznej), dowiedzieli się, jakie czynniki mogą je podwyższyć. Na ostatnich zajęciach przed feriami dzieci przypomniały sobie, czym jest siatka geograficzna, rysowały układ południków i równoleżników na globusach indukcyjnych. Korzystając z programu WORKSPACE, atlasów geograficznych i ściennej mapy politycznej Europy uczniowie odgadywali zaznaczone państwa Europy i ich stolice. Była to wspaniała zabawa edukacyjna! Kreatywność dzieci została rozbudzona, uświadomili sobie, że niewielkim kosztem można „wyczarować” coś fajnego oraz, że chemia, biologia i fizyka towarzyszy nam w życiu codziennym. W II półroczu naszym celem jest maksymalne wykorzystanie nowych środków dydaktycznych oraz narzędzi TIK, aby zajęcia były ciekawe, zaskakujące i wyzwalające u uczniów chęć samodzielnego zgłębiania wiedzy przyrodniczej.

Accessibility Toolbar