EFRR 2014-2020

BENEFICJENT: GMINA PABIANICE
Realizacja projektu i lokalizacja Biura Projektu:
Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie
Bychlew 13, 95-200 Pabianice

TYTUŁ PROJEKTU:

„Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji
w Szkole Podstawowej w Bychlewie”

CEL PROJEKTU:
Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki u 136 Uczniów Szkoły Podstawowej w Bychlewie poprzez zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 476 328,17 zł
Przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa : 442 985,20 zł
Wkład własny z budżetu Gminy Pabianice: 33 342, 97 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Doposażenie szkoły – pracownia Integracji Sensorycznej, pracowania przyrodnicza, mobilna pracownia komputerowa, plac zabaw.

2. Zajęcia dodatkowe dla 136 uczniów-integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, język niemiecki, zajęcia komputerowe, zajęcia z przyrody metodą eksperymentu.

3. Dokształcenie się 3 nauczycielek – w zakresie integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej lub nauczania przyrodniczo-geograficznego.

4. Przeszkolenie 25 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Planowane rezultaty:

1. Podniesienie jakości kształcenia w SP w Bychlewie poprzez doposażenie placówki i dokształcenie kadry.

2. Wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 70 uczniów objętych projektem.

3. Podniesienie wyników w nauczaniu wśród 88 uczniów objętych indywidualizacją nauczania w ramach projektu.

Dokumenty związane z projektem:


BENEFICJENT: GMINA PABIANICE
Realizacja projektu i lokalizacja Biura Projektu:
Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

TYTUŁ PROJEKTU:
„Gmina Pabianice wspiera rodziców dzieci do lat 3 w powrocie do pracy”

CEL PROJEKTU:
Powrót lub wejście na rynek pracy 15 kobiet, zamieszkujących na terenie Gminy Pabianice (woj. Łódzkie) poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi w wieku 1-3 lat w formie miejsc u opiekunów dziennych i wsparcie aktywizacyjne dla os. pozostających bez zatrudnienia w okresie od 08.05.2017 do 30.04.2019.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 519 312,50 zł
Przyznana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa : 472 574,09
Wkład własny z budżetu Gminy Pabianice: 46 738,41 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Zatrudnienie 3 opiekunów dziennych i zapewnienie miejsc opieki dla 15 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.
2. Zapewnienie 5 osobom bez pracy uczestniczącym w projekcie możliwości skorzystania z usługi doradztwa zawodowego oraz podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych poprzez opłacenie udziału w szkoleniach wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenia.

Planowane rezultaty:
– 15 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 objętych zostanie wsparciem w programie.
– utworzonych będzie 15 nowych miejsc u opiekunów dziennych na terenie Gminy Pabianice
– 10 osób powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka
– 5 osób pozostających bez pracy znajdzie pracę lub zacznie jej poszukiwać.