28 marca 2018

W piątek, 30 marca Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny.

28 marca 2018
 

Informacja o pracy PSZOK

W sobotę 31 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się na ulicy Łaskiej 13 będzie nieczynny.

19 marca 2018
 

Rozliczenie inwestycji ul. Złota i Stadionowa

Gmina Pabianice do końca 31.03.2018 zakończy rozliczenie inwestycji związanych z przebudową ul. Złotej i Stadionowej w Piątkowisku. Znaczna część środków na te zadania zostało pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 4 190 726,46 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 63%. Ostateczna kwota dofinansowania będzie znana dopiero po rozliczeniu inwestycji, której termin zgodnie z umową określony został na dzień 31.03.2018 r. czytaj całość →

12 marca 2018
 

Informacja Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia właścicieli działek zlokalizowanych po obu stronach ul. Cynkowej – sięgacz w miejscowości w Piątkowisko, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia, po działkach nr ewid. 525, 347/15, 347/16 w ul. Cynkowej – sięgacz w miejscowości Piątkowisko.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Architektury Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul Piłsudskiego 2, bud. „C”, I piętro, pok. nr 105, codziennie w godz pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 16:00 wtorek w godz. 9:00 – 17:00 i piątek w godz. 8:00 – 15:00).

9 marca 2018
 

Spotkanie dla NGO

Wójt Gminy Pabianice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gm. Pabianice do udziału w spotkaniu podsumowującym ocenę realizacji Programu Współpracy za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.