23 sierpnia 2017
 

Informacja KRUS w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnice

W związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpień wichur i nawałnic w 2017 r. rolnicy mogą ubiegać się (w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym) o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.
Złożone wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

List Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnic.

12 sierpnia 2017
 

Konsultacje uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego.

Trwają konsultacje uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z projektem uchwały oraz z terminami i formą składania uwag można zapoznać się pod adresem

bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/6204-projekt-uchwa%C5%82y-sejmiku-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-ogranicze%C5%84-w-zakresie-eksploatacji-instalacji,-w-kt%C3%B3rych-nast%C4%99puje-spalanie-paliw

10 sierpnia 2017
 

Informacja o złożonej ofercie na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Z kulturą na Ty w 2017 r.”

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego

Treść oferty do pobraniabip.pabianice.gmina.pl/?p=document&action=save&id=6304&bar_id=5477

19 lipca 2017
 

Zaproszenie – Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Więcej informacji w Zaproszeniu dostępnym poniżej.

Zaproszenie>>
Formularz zgłoszeniowy>>