9 maja 2018
 

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Rodzaj zadania.

1) imprezy kulturalne

2) imprezy plenerowe

3) festiwale folklorystyczne

4) przeglądy folklorystyczne o zasięgu terytorialnym obejmującym co najmniej powiat pabianicki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. – 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Pełna treść ogłoszenia z ewntualnymi zmianami/uzupełnieniami: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5886

21 kwietnia 2018

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 15:00 Urząd Gminy w Pabianicach będzie nieczynny z powodu zamkniętego szkolenia BHP pracowników.

5 kwietnia 2018
 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie KRUS www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/