23 lutego 2017
 

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?

W ostatnim okresie to najczęściej zadawanie pytanie przez potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń i wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory. czytaj całość →

22 lutego 2017
 

Przypomnienie o zakazie wysypywania popiołu

Wójt Gminy Pabianice informuje, iż na terenie Gminy Pabianice obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez (…):

• Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
• Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

Popiół z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) to także odpad komunalny, który ma być gromadzony w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. Niedopuszczalne jest wyrzucanie go na drogi, pola lub do przydrożnych rowów.

Popiół wyrzucony bezpośrednio na ziemię zostaje przepłukiwany przez opady do gruntu i jest źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych. Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób np. dróg oddechowych.

Przypominamy, iż zgodnie z art 145 Kodeksu wykroczeń, zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych , a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany.

15 lutego 2017
 

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania chodników

Urząd Gminy w Pabianicach niniejszym przypomina o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 pkt. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 Nr 132 poz. 622) oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 czerwca 2016 roku.

Osoby uchylające się od wykonywania w/w obowiązków mogą zostać ukarane mandatem karnym przez funkcjonariuszy Policji

12 lutego 2017
 

Zapraszamy na szkolenie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Rejonowy Zespół Doradców w Łasku zaprasza na szkolenie:
– restrukturyzacja małych gospodarstw
– rachunkowość w gospodarstwach rolnych
Szkolenie odbędzie się 21 lutego (wtorek) o godz. 10:00 w OSP Górka Pabianicka.
Wykład porpwoadzą pracownicy ŁODR: Halina Przybylska, Anna Świniarska

6 lutego 2017
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr X/82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 11:oo do 13:oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice w godzinach od 13:00 – 15:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

ˉ o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew,

–  o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionej wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 28 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda