Urząd Pracy - logo

12 września 2017
 

Dotacje na start firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza osoby po 29 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne i jednocześnie należące do następujących grup:

  • po 50. roku życia
  • kobiety,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami

do składania zgłoszeń do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”

Rekrutacja będzie trwała do 29.09.2017 r., przy czym osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne w terminie:

od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą do I grupy (10 osób),
od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).

Więcej informacji: www.puppabianice.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:859.html

12 września 2017
 

Informacja

Od 1 września 2017 r. do PSZOK na ul. Łaskiej 13 nie będzie przyjmowana papa.

24 sierpnia 2017
 

Informacja o naborze na stanowisko Dyrektora SP w Pawlikowicach

Wójt Gminy Pabianice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach. Oferty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach” w terminie do 08.09.2017 r. do godziny 12:00 na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice – sekretariat (pok. nr 1). Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5484

23 sierpnia 2017
 

Informacja KRUS w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnice

W związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpień wichur i nawałnic w 2017 r. rolnicy mogą ubiegać się (w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym) o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.
Złożone wnioski będą rozpatrywane w trybie uproszczonym w oparciu o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę.

List Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez wichury i nawałnic.

12 sierpnia 2017
 

Konsultacje uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego.

Trwają konsultacje uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z projektem uchwały oraz z terminami i formą składania uwag można zapoznać się pod adresem

bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/6204-projekt-uchwa%C5%82y-sejmiku-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-ogranicze%C5%84-w-zakresie-eksploatacji-instalacji,-w-kt%C3%B3rych-nast%C4%99puje-spalanie-paliw