1 sierpnia 2018
 

Nabór do Gminnej rady Seniorów

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 1 i 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice, przyjętego uchwałą Nr LVI/508/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałki 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku 7:15 – 15:15.

czytaj całość →

26 lipca 2018
 

Przerwa w pracy PSZOK

Informujemy, że w okresie od 30 lipca do 11 sierpnia 2018 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ulicy Łaskiej 13 będzie nieczynny.

13 lipca 2018
 

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Piątkowisko na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą

Pokolenia na sportowo – 70 lat z LKS Orzeł Piątkowisko

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty

 

BIP: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6013

2 lipca 2018
 

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że została powołana komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Pabianice.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych z powodu suszy mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez komisję.

Wnioski należy składać do 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Pabianicach, pok. nr 22

Wzory dokumentów:

Na terenie gminy Pabianice, suszą objęte są kategorie glebowe: I i II.
Do pierwszej kategorii glebowej zaliczamy gleby klasy V i VI.
Do drugiej kategorii glebowej klasy IV.

Pod niżej wskazanym adresem można sprawdzić po nr działki (należy powiększyć obszar mapy) czy jest ona zaliczona do kategorii I lub II:

www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

29 czerwca 2018
 

Program wymiany pieców

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 2 lipca do dnia 31 lipca 2018 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.

Dokumenty do pobrania dostępne będą pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=900 oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 11.