Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne

Informujemy, że na terenie gminy Pabianice odbędzie się wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Dotychczas obowiązujący pojemnik zielony z żółtą klapą zostanie wymieniony na pojemnik w kolorze żółtym. Wymiany pojemników będzie dokonywać firma ,,EKO-REGION” Sp. z o. o.

W maju wymiana odbędzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Pawlikowice: 10 maja (poniedziałek)

Jadwinin: 11 maja (wtorek)

Terenin 11 maja (wtorek)

Władysławów: 11 maja (wtorek)

Petrykozy, Petrykozy Osiedle: 12 maja (środa)

Wola Żytowska: 13 maja (czwartek)

Piątkowisko: 14 maja (piątek)

Mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości proszeni są, aby w dniu odbioru odpadów pozostawić pojemnik zielony z żółtą klapą w miejscu odbioru do czasu wymiany pojemnika. UWAGA! Wymiana może potrwać 2-3 dni.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie spełnienia wymagań bioasekuracji

W związku z publikacją w Dz. U. KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie wdrażania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Informacja o debacie nad raportem o stanie gmin

Informuję, że podczas sesji planowanej w miesiącu czerwcu, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi odbędzie się również debata nad raportem o stanie gminy.

Raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Pabianice na sesji dnia 28 maja 2021 r. o godz.10:00.

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7, 8 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) istnieje możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem przez mieszkańców gminy Pabianice w liczbie maksymalnie do 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie, a także dane kontaktowe.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 do dnia 27 maja 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
/-/Jerzy Błoch

y

Dotacja na rozbudowę SP w Pawlikowicach

Wczoraj, w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach miało miejsce symboliczne przekazanie dotacji na rozbudowę tej placówki. Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 750 000,00 zł pozwoli na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni, językowej, która wesprze rozwijanie kluczowych kompetencji na rynku pracy a także umożliwi nauczanie eksperymentalne Wartość kosztorysowa zadania to około 5,7 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych.W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcja szkoły a także Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski oraz Maciej Łuczak – Senator RP