W dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Pabianicach

jest nieczynny

(odbiór za dzień 11 listopada 2023 r.)

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 14 listopada 2023 r.

Nr sprawy: PPN.6721.1.2023 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) … Dowiedz się więcej

Informacja o projekcie FRONTSH1P

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dołączyło do międzynarodowego projektu „A FRONTrunner approacTransition to a circular & resilient future: deployment of systemic solutions with the support of local clusters and the development of regional community-based innovation schemes”.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM!

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.

Prace nad Planem to złożony i wieloetapowy proces, w którym bardzo istotny jest głos mieszkańców, organizacji społecznych i innych interesariuszy. Produktem kończącej się I fazy konsultacji społecznych są „Założenia dla projektu SUMP ŁOM”. Zawierają one podstawowe informacje na temat tego, co finalnie wejdzie w zakres Planu: podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę ostatecznego dokumentu, zestawienie dobrych praktyk oraz dotychczas zgłoszone uwagi podczas I fazy konsultacji.

Dokument dostępny jest na stronie: www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/

Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami oraz zgłaszania uwag poprzez formularz online –  forms.office.com/e/EyVkKuyvMG lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przy Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), 90-514 w Łodzi, w godzinach 9.00-15.00. Na uwagi czekamy do 31.10.2023 roku.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji, które rozpoczną się już w listopadzie i skupią się na wstępnym projekcie SUMP ŁOM.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży.

W tym szczególnym dniu, doceniając Państwa wysiłek, który sprawia, iż marzenia i plany Waszych wychowanków częstokroć przekształcają się w rzeczywistość, życzymy, aby wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości. Niech codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły, znajdzie trwałą wdzięczność Waszych wychowanków. Niech każdy dzień pracy z uczniem będzie nieustannym źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom i wychowawcom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzymy zrealizowania planów i spełnienia marzeń.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Ogłoszenie o naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Działając zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Pabianice poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Accessibility Toolbar