Prośba o wypełnienie ankiety na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Pabianice

W związku z przystąpieniem przez Gminę Pabianice do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania ankietowego jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy w zakresie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Pabianice. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii, a wyniki badania ankietowego stanowić będą odzwierciedlenie aktualnych rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Pabianice.

Ankietę można wypełnić na następujące sposoby:

 

Accessibility Toolbar