Zakończyła się budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej i Cynkowej w Piątkowisku w Woli Żytowskiej oraz w Rydzynach.

 Inwestycje te są pierwszym etapem realizacji projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna, Działanie Ochrona powietrza, Poddziałanie Ochrona powietrza – ZIT, na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/19-00.

Ul. Parkowa w Piątkowisku, oświetlenie uliczne
Piątkowisko, ul. Parkowa

Celem bezpośrednim projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice                 z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (oprawy LED). Budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego.

Projekt obejmuje realizację 6 zadań:

  1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny – zadanie zrealizowane, wybudowane zostały 32 szt. punktów świetlnych: na działce ewidencyjnej nr 30/2 (przy drodze powiatowej nr 3309E – 24 szt. punktów świetlnych) oraz nr 61/2 (na drodze wewnętrznej – 8 szt. punktów świetlnych).
  2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Żytowska – zadanie zrealizowane, na działkach ewidencyjnych: nr 252 oraz 251/2 (przy drodze gminnej) – wybudowanych zostało 16 szt. punktów świetlnych.
  3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piątkowisko – zadanie zrealizowane, na odcinku ulicy Cynkowej (działki ewidencyjne nr 353/16 i 525 wybudowanych zostało 9 szt. punktów świetlnych) oraz ulicy Parkowej (działki ewidencyjne nr 609/12 i 609/13 – 20 szt. punktów świetlnych).
  4. Budowa oświetlenia drogowego na drogach gminnych (Gorzew, Hermanów, Pawlikowice, Szynkielew, Porszewice) – trwają prace projektowe związane                         z opracowaniem dokumentacji projektowej.
  5. Budowa oświetlenia drogowego na drogach powiatowych (Wola Żytowska, Kudrowice) – trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
  6. Budowa oświetlenia drogowego na drogach wewnętrznych (Hermanów, Jadwinin, Rydzyny, Szynkielew, Kudrowice, Piątkowisko) – trwają prace projektowe związane       z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji projektu 30.09.2021 r.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

– wskaźnik produktu: liczba nowych punktów świetlnych: 250 szt.

– wskaźnik rezultatu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 61,86 t/rok

Mapa przedstawiająca miejsca gdzie zostanie wybudowanie oświetlenie w ramach realizowanego projketu,
Mapa lokalizacji punktów realizacji projektu

Accessibility Toolbar