Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Działając na podstawie art.11 ust. 2, art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz .U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) , uchwały Nr LXIX/466/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Pełna treść ogłoszenia: bip.pabianice.gmina.pl/7150/146/20230321-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-organizacji-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2023-roku.html

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór dla rolników przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Czytaj dalej

Obowiązki użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Czytaj dalej

Szkolenie dla rolników – Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady

Łódzki ośrodek doradztwa rolniczego zs. w Bratoszewicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Łask

Zaprasza w dniu 07.03.2023 r. (wtorek), godz. 10.00

na szkolenia na temat:

  1. Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady. Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolnych poprzez: – płatności bezpośrednie – nowe wymogi warunkowości, ekoschematy.

Prowadzący: Zbigniew Łaptuta ŁODR

Miejsce szkolenia: Górka Pabianicka sala OSP

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR

Uwaga. Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR w Pabianicach od dnia 02.03.2023 r.

Nowa siedziba ARiMR znajduje się przy ul. Partyzanckiej 15 w Pabianicach (róg Lutomierskiej). Ponadto w dniach 28.02. – 01.03.2023 r. nie będzie kontaktu teleinformatycznego z biurem.

Szkolenie dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Pabianicach zapraszam na szkolenie, które to odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym tzw. „szkolenie chemizacyjne” w sali OSP Górka Pabianicka o godz. 10:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia.

Uwaga! Proszę o potwierdzenie uczestnictwa SMS-em (imię i nazwisko, kurs chemizacyjny Górka Pabianicka) lub telefonicznie  pod nr tel.  600-293-962. Opłata za kurs wynosi 120 zł, wpłata na kursie.

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika

„Ewidencja zabiegów ochrony roślin”.

Liczba miejsc ograniczona.     

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 Grzegorz Antoniewski

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Czytaj dalej

Accessibility Toolbar