Agro-Market24.pl

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie agro-market24.pl/

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice

Od 27 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. na terenie sołectwa Gorzew-Okołowice odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 11.04.2021 r. na wniosek mieszkańców sołectwa. Pod wnioskiem o dokonanie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa, tj. sołectwo Gorzew i sołectwo Okołowice, podpisało się 61 osób. Na podstawie wpisu do rejestru ewidencji ludności oraz złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych ustalono, że mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice jest 51 z 61 podpisanych osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także postanowienia wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pabianice zarządzono powyższe konsultacje, których wynik zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Gminy podczas podejmowania decyzji o podziale sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl. Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz.

Szczegółowe informacje: bip.pabianice.gmina.pl/5473/3/konsultacje-w-sprawie-podzialu-solectwa-gorzew-okolowice.html

UWAGA!

Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed 27 kwietnia 2022 r. lub po dniu 20 maja 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.StowarzyszenieNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji
 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Piątkowisko
Sportowe Wakacje 202236 500 zł
2.Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”
Bychlew
Obóz letni w ośrodku
wypoczynkowym Hotel
Fortis Ostrołęka
20 200 zł

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 – Nabór 2022

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane –

  • w terminie od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LIX/388/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 22.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/5407/152/program-likwidacji-lokalnych-kotlowni-lub-palenisk-weglowych-na-lata-2022-2024.html

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego

Na podstawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku z dnia 02.03.2022, Wójt Gminy Pabianice informuje, że wybór ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie przedmiotu konkursu zostanie dokonany w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Pozostałe warunki konkursowe pozostają bez zmian.

II tura konsultacji KDP – ankieta

W ramach II tury konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej dużej prędkości na odc. Łódź – Sieradz, udostępniamy:
I. ANKIETA – II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (termin zakończenia zbierania uwag do 9 maja 2022 r.)
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u
 
II. MATERIAŁY INFORMACYJNE 
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny
 
III. SZCZEGÓŁOWE MAPY WARIANTÓW:
 
1) Wariant I – W51 czerwony (w śladzie starego wariantu W43 zielony)
www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51
 
2) Wariant II – W52 różowy (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)
www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52
 
3) Wariant III – W53 żółty (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)
www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/5269/2/20220311-zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej-do-opiniowania-ofert-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-ramach-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-2022.html