Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Placówka Terenowa KRUS w Łasku apeluje: Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu br., w województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków, w tym do Placówki Terenowej KRUS w Łasku zgłoszono 34 wypadki przy pracy rolniczej. Liczba zgłoszonych wypadków jest niższa niż przed rokiem, mimo to należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego, a także długa rekonwalescencja.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na stronach internetowych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu” Z treścią obwieszczenia można zapoznać się pod następującymi adresami: lodz.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2402:obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-rodowiska-w-odzi-w-sprawie-wszczcia-postpowania-zmierzajcego-do-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiwzicia-pn-przystosowanie-odzkiego-wza-kolejowego-do-obsugi-kolei-duych-&catid=36:ogoszenia&Itemid=41 bip.pabianice.gmina.pl/?a=3448

Informacja o zmianach planu zagospodarowania przestrzenego

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice i Szynkielew), wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 8 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00. Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy … Czytaj dalej

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla polepszenia stanu porządku i czystości w naszej gminie, w dniach 3- 11 lipca 2014 Urząd Gminy organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady należy wystawić w dniu poprzedzającym odbiór przed ogrodzenie nieruchomości w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym i nie utrudniającym przejścia pieszym.

Czytaj dalej

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 r.

Na terenie gminy Pabianice utworzone zostało 5 komisji wyborczych. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Bychlewie, Szkoła Podstawowa w Bychlewie, Bychlew 13 dla mieszkańców miejscowości: Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Terenin, Władysławów Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pawlikowicach, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach, Pawlikowice 103 dla mieszkańców miejscowości: Rydzyny, Pawlikowice Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Petrykozach Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Petrykozy 52 dla mieszkańców miejscowości:  Gorzew, Górka Pabianicka, … Czytaj dalej

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 30.09.2014 r. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu … Czytaj dalej