Informacja Gminnego Biura Spisowego

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – 28 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20.

Spotkanie odbędzie się w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!

Termin spotkania: 28.09.2020 r. START godz. 10.00.

Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie a przede wszystkim, dowiedzą się:

  • jakie są zasady i kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT,
  • jaka jest struktura dokumentu Strategia ZIT,
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT, by zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania,
  • jakich błędów unikać przy konstruowaniu projektu w zakresie jego zgodności ze Strategią ZIT.
    Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania bezpośrednio pracownikom SŁOM w Łodzi pytań związanych z ogłoszonym konkursem na czacie, przy użyciu mikrofonu.
    Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 września 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na poniższej stronie.
Formularz zgłoszeniowy

Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska

W dniu 13 lipca 2020 r. Wójt Gminy Pabianice Pan Marcin Wieczorek podpisał umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu lokalnego „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska”.
W ramach projektu planowany jest zakup 4 szt. tablic sołeckich, co przyczyni się do usprawnienia przekazywania istotnych dla społeczności informacji ze strony Sołtysa, Wójta Gminy, podmiotów działających na terenie sołectwa. Tablice pozwolą na sprawne dotarcie z najpilniejszymi informacjami do osób starszych, które często nie maja zwyczaju szukania informacji na stronach internetowych gminy. Dzięki tablicom Sołtys będzie mógł poinformować w krótkim terminie o zebraniach sołeckich, wydarzeniach, konsultacjach społecznych itp.

Logo: Z wami zmieniamy Łódzkie

Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.2.2

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Opóźnienia w wywozie odpadów 

Z uwagi na problemy techniczne  (awaria śmieciarki) w  dniach 02.09. – 03.09.2020 r. wywóz odpadów w miejscowościach: Kudrowice, Żytowice, Wola Żytowska, Hermanów, Władysławów, Huta Janowska będzie opóźniony. Wywozy są realizowane w dniu dzisiejszym tj. 04.09.2020 r. Prosimy zatem o pozostawienie pojemników przed posesjami.