Kolej Dużych Prędkości – termin zgłaszania uwag do 15 listopada 2022 r.

20 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Petrykozach odbyła się III tura spotkań z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przedstawicielami Multiconsult Polska sp. z o.o. w zakresie wyboru wariantu inwestorskiego W51 przebiegu Kolei Dużych Prędkości z Łodzi do Wrocławia przez gminę Pabianice.

Mapa wybranego wariantu inwestorskiego dostępna jest po kliknięciu na link poniżej:

www.cpk.pl/pl/wariant-inwestorski

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą do dnia 15 listopada 2022 r. zgłaszać swoje wnioski i uwagi w zakresie rozwiązań zaproponowanych w wariancie inwestorskim. W związku z tym, iż 15 listopada 2022 r. jest dniem ostatecznym przekazania zebranych uwag Centralnemu Portowi Komunikacyjnego przez Urząd Gminy w Pabianicach zaleca się przekazanie ich do dnia 8 listopada 2022 r. Wnioski i uwagi mogą być składane na wzorze formularzu zamieszczonym w linku poniżej. Formularz dostępny jest również do wypełnienia w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Wzór formularza wniosków i uwag

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, iż wszystkie wnioski zostaną przekazane CPK sp. z o.o. Jednocześnie należy wskazać, iż przedstawiciele CPK sp. z o.o. poinformowali, iż wnioski dotyczące wybrania innego wariantu nie będą już rozpatrywane, a składane wnioski i uwagi mieszkańców powinny odnosić się do wybranego już wariantu inwestorskiego W51, który będzie uszczegółowiany na etapach uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę.   

Poniżej zamieszcza się propozycję dotychczas zgłoszonych uwag.

Uwagi Gminy Pabianice do wariantu inwestorskiego – Projekt

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Gmina Pabianice realizuje projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach poprzez rozbudowę infrastruktury szkoły oraz jej doposażenie.

Całkowita wartość projektu przed przetargiem wynosi 5 657 292,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 854 246,87 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Informacje o terminach zebrań sołeckich

1. Zebranie wiejskie sołectwa Bychlew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie.

2. Zebranie wiejskie sołectwa Hermanów w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 19 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

3. Zebranie wiejskie sołectwa Kudrowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP Kudrowice.

4. Zebranie wiejskie sołectwa Świątniki w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 6 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w barze przy sklepie w Górce Pabianickiej.

5. Zebranie wiejskie sołectwa Wola Żytowska w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 20:00 w pierwszym terminie i o godz. 20:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowksiej.

6. Zebranie wiejskie sołectwa Porszewice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie na byłym boisku szkolnym w Porszewicach (działka gminna).

7. Zebranie wiejskie sołectwa Piątkowisko w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP Piątkowisko.

8. Zebranie wiejskie sołectwa Okołowice w temacie wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 21 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim w budynku stacji uzdatniania wody w Okołowicach .


9. Zebranie wiejskie sołectwa Górka Pabianicka w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 22 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie OSP w Górce Pabianickiej.

10. Zebranie wiejskie sołectwa Pawlikowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 12 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP w Pawlikowicach.

11. Zebranie wiejskie sołectwa Rydzyny w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 18:30 w pierwszym terminie i o godz. 18:45 w drugim terminie w OSP w Rydzynach.


12. Zebranie wiejskie sołectwa Żytowice, Wysieradz w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 26 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w OSP w Żytowicach.


13. Zebranie wiejskie sołectwa Gorzew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 28 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP w Gorzewie.

14. Zebranie wiejskie sołectwa Terenin w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Terenin 27).


15. Zebranie wiejskie sołectwa Szynkielew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Szynkielew 60).

16. Zebranie wiejskie sołectwa Petrykozy, Petrykozy Osiedle w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w starym ośrodku zdrowia w Petrykozach .

100 tysięcy złotych na projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina Pabianice otrzymała 100 tys. zł, czyli 100% dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach środków z programu Cyfrowa Gmina planowana jest modernizacja i rozbudowa obecnie wykorzystywanej infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Działania te mają na celu głównie zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych i wykorzystywanych w Urzędzie Gminy.

Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa                V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Umowa została zawarta między Gminą Pabianice i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

12 maja (czwartek) Urząd Gminy w Pabianicach będzie czynny dla interesantów do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kończy się II etap konsultacji przebiegu KDP

Przypominamy o kończącym się II etapie konsultacji przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Tylko do 9 maja mogą Państwo zgłosić swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-85-na-odcinku-lodz-sieradz-polnocny-i-linii-kolejowej-nr-86-na-odcinku-sieradz-polnocny-kepno-czernica-wroclawska-wroclaw-glowny

III. SZCZEGÓŁOWE MAPY WARIANTÓW:

1) Wariant I – W51 czerwony (w śladzie starego wariantu W43 zielony)
www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51

2) Wariant II – W52 różowy (w śladzie starego wariantu W41 pomarańczowy)
www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52

3) Wariant III – W53 żółty (w śladzie starego wariantu W42 błękitny)
www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

Gmina Pabianice rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie Pabianice”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę 115 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Pabianice. Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Pabianice. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Beneficjentem projektu jest gmina Pabianice, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Pabianice, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 259 905,92 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 2 400 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 31.12.2022 r.

Accessibility Toolbar