Dotacje do wymiany źródeł ciepła – wyniki naboru do 7 czerwca

W związku z ilością złożonych wniosków w sprawie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła oraz w związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy na 2022 r. na ten cel kwoty 100 tysięcy złotych i planowaną sesją Rady Gminy Pabianice, na której planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.
Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 7 czerwca br. Przepraszamy za opóźnienie.

Współpraca – wkrótce nabór wniosków

Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł.

Czytaj dalej

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024 – Nabór 2022

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane –

  • w terminie od dnia 14 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr LIX/388/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022-2024.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 22.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/5407/152/program-likwidacji-lokalnych-kotlowni-lub-palenisk-weglowych-na-lata-2022-2024.html

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
O to dofinansowanie, podobnie jak w roku ubiegłym, mogą ubiegać się pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacja o terminie wyboru ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego

Na podstawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku z dnia 02.03.2022, Wójt Gminy Pabianice informuje, że wybór ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie przedmiotu konkursu zostanie dokonany w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Pozostałe warunki konkursowe pozostają bez zmian.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Czytaj dalej

Rejestracja uchodźców z Ukrainy

W związku z koniecznością koordynacji działań i podstawowej wiedzy na temat uchodźców przebywających terenie powiatu pabianickiego wszystkie osoby z terenu Gminy Pabianice, które przyjęły uchodźców z Ukrainy prosimy o pobranie i wypełnienie formularzy rejestracyjnych, a następnie dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Pabianicach.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku

Działając na podstawie art.11 ust.2,art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) , uchwały Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są po adresem: bip.pabianice.gmina.pl/5218/2/20220302-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-organizacji-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2022-roku.html

Awaria śmieciarki w dniu 11.02.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 11.02.2022 r. nastąpiła awaria pojazdu do wywóz odpadów komunalnych (papier). W związku z tym, papier z miejscowości Hermanów zostanie odebrany w dniu jutrzejszym, tj. 15.02.2022 r.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.