Utrudniony odbiór odpadów na ul. Cynkowej

W związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, utrudniony będzie odbiór odpadów z nieruchomości położonych przy ulicy Cynkowej nr posesji 43- 43N oraz 45B-45K.

Firma wywozowa dostarczy Państwu worki na odpady.

Prosimy zatem o wystawianie poszczególnych odpadów zgodnie z harmonogramem
w workach dostarczonych przez firmę wywozową do miejsc dostępnych, do których będzie możliwy swobodny dojazd śmieciarki – przed roboty kanalizacyjne.

Za utrudnienia przepraszamy,

Zakończyła się budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej i Cynkowej w Piątkowisku w Woli Żytowskiej oraz w Rydzynach.

 Inwestycje te są pierwszym etapem realizacji projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna, Działanie Ochrona powietrza, Poddziałanie Ochrona powietrza – ZIT, na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/19-00.

Ul. Parkowa w Piątkowisku, oświetlenie uliczne
Piątkowisko, ul. Parkowa

Celem bezpośrednim projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice                 z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (oprawy LED). Budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego.

Czytaj dalej

Praca PSZOK 24 grudnia.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Pabianice przy ul. Łaskiej 13 w dniu 24.12.2020 r. będzie czynny do godz. 13:00.

Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji

W poniedziałek 30 listopada br. Rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie CPK opracowało raport podsumowujący pierwszy etap, znajdujący się pod linkiem: www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, ideą konsultacji społecznych jest identyfikacja istotnych uwarunkowań, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji.

Czytaj dalej

Spis Rolny 2020 na finiszu.

KAŻDY, kto spisze się przez Internet (www.spisrolny.gov.pl w okresie 13.11-30.11) i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…

Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – 30 listopada 2020 r. (usługi zdrowotne)

Reprezentują Państwo podmiot leczniczy działający m.in. na obszarze Łodzi i sąsiadujących powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego?
W przypadku świadczonych usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dostrzegacie Państwo potrzebę zwiększenia ich wymiaru i dotarcia do kolejnych osób potrzebujących?
Szukają Państwo dodatkowych środków na rozwój działalności hospicjum i wsparcie usługami zdrowotnymi swoich podopiecznych?
Planują Państwo pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego?
Jeśli TAK, to rozwiązaniem może być konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”.

Spotkajmy się i porozmawiajmy w sieci!

Czytaj dalej