Przedłużenie naboru wniosków na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwalą Rady Gminy Pabianice nr XXI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do dnia 29.09.2017 r. Dokumenty do pobrania dostępne będą na stronie … Czytaj dalej

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego

Pabianice, dnia 24 maja 2017 r. Informacja Wójta Gminy Pabianice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego ” Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r. Na podstawie: 1. Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi określonego w uchwale XXXI/290/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.  Rady Gminy Pabianice, 2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. … Czytaj dalej

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego.

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 Pełna treść informacji: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5336

Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pabianice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 … Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców

Gmina Pabianice uprzejmie informuje, że ubiega się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z innego programu (na warunkach dofinansowania w wysokości 90% – 10% wkładu własnego). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych osób (właścicieli nieruchomości położonych na terenie nie objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tj. Janowice, Huta Janowska, Wysieradz, Żytowice, Wola Żytowska, Konin, Majówka, Porszewice, Gorzew, Górka Pabianicka, Świątniki, Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew od nr 33 … Czytaj dalej

Program „Równać szanse”

W związku z trwającym naborem wniosków w Programie „Równać Szanse”, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie. Chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych i rozpowszechnienie informacji o spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim, 30 września o godz. 9:30. Materiały przesyłam w załączeniu.

Czytaj dalej