Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice podaje do publicznej wiadomości informacje o uproszczonej ofercie  realizacji zadania publicznego.Na podstawi

e art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego

Nabór uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabainice”

Gmina Pabianice zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”.

W ramach działania dotacja wyniesie ok. 65% kosztów netto. Podatek VAT będzie pokryty przez Gminę Pabianice. Wysokość wkładu własnego stanowić będzie ok. 35 % wartości netto instalacji. Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania przez Gminę Pabianice płatności końcowej będą stanowiły własność Gminy Pabianice i przez ten czas będą użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych.

W zależności od zapotrzebowania w projekcie zostały przewidziane do realizacji dwa rodzaje instalacji o minimalnej mocy: 3,6 kW ( 10 paneli) i 7,2 kW (20 paneli).

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/4238/2/20210726-informacja-o-naborze-uzupelniajacym-do-udzialu-w-projekcie-pn-budowa-mikroinstalacji-prosumenckich-w-gminie-pabainice.html

Konkurs na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje konkurs na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu objętego lokalną strategią rozwoju. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego.

Konkurs ma na celu przybliżenie działalności KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego podejmowanych przez nich działań, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych gospodyń wiejskich.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą pocztową (data stempla pocztowego  jest datą złożenia kroniki), bądź dostarczyć osobiście kronikę prowadzoną przez KGW do siedziby Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd,  w terminie od 12.07.2021r. do dnia 02.08.2021 r. Ilość kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć 2 z terenu danej Gminy. Przyjmowanie kronik konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz RODO odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.buduj.eu. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie na uroczyste wręczenie nagród.

W konkursie brane będą pod uwagę wartości poznawcze i dokumentacyjne, atrakcyjność merytoryczna, estetyka oraz aktywność i osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich.

Informacje dotyczące konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz RODO znajdziecie Państwo poniżej:

Regulamin_Konkursu_na_kronike3.pdf

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KONKURSU_NA_NAJCIEKAWSZA_KRONIKE_KGW.pdf

Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_RODO.pdf

plakat_na_konkurs.pdf

Zmiana tras linii 260, 262 i 265

W związku z kolejnymi etapami realizacji projektu”Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, od 5 lipca zmianie ulegną trasy linii autobusowych 260, 262 i 265. Powyższe jest związane z zamknięciem dla ruchu ul. Zamkowej w Pabianicach na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Żeromskiego.

Linia 260 – z Waltera-Jankego bez zmian do ul. Kilińskiego, dalej objazdem ulicami: św. Jana, Partyzancką, Lutomierską do Zamkowej i następnie stałą trasą. Godziny odjazdów z Górki Pabianickiej zostają opóźnione o 2 minuty.

Linia 262 – z Waltera-Jankego bez zmian do ul. Kilińskiego, dalej objazdem ulicami: św. Jana, Partyzancką, Lutomierską do Zamkowej i następnie stałą trasą. Analogiczna zmiana trasy obowiązuje w przeciwnym kierunku. Nastąpi korekta godzin odjazdów z Waltera-Jankego i Kudrowic zgodnie z załącznikiem.

Linia 265 w dni powszednie – kursy realizowane do Dworca PKP zostaną skierowane odpowiednio do: Sikorskiego, Piłsudskiego lub zajezdni MZK – zgodnie z załączonym rozkładem jazdy. Kursy z Pawlikowic w dni powszednie zostaną przesunięte z 11:38 na 11:33 oraz z 14:43 na 14:45.Linia 265 w niedziele i święta – z Pawlikowic bez zmian do ul. Kilińskiego, dalej objazdem ulicami: św. Jana, Partyzancką, Lutomierskiej do Zamkowej i następnie stałą trasą. Analogiczna zmiana trasy obowiązuje w przeciwnym kierunku.

Ponadto, informujemy, że zawieszony zostanie przystanek autobusowy Zamkowa / Kilińskiego. Busy do Konstantynowa Łódzkiego (ES-KA-ESStanisław Szczesio) oraz do Konina (Kasz Bus) zostaną przekierowane na przystanek Zamkowa / Okulickiego.

W załącznikach przekazujemy rozkłady jazdy linii 260, 262 i 265 ważne od 5 lipca 2021.

265 – Sikorskiego

265 – Piłsudskiego

265 – Pawlikowice

265 – Kilińskiego SDH

265 – Dworzec PKP

262 – Waltera-Jankego – pętla

262 – Kudrowice

260 – Waltera-Jankego – pętla

260 – Górka Pabianicka