Gmina Pabianice rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie Pabianice”.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę 115 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Pabianice. Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Pabianice. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Beneficjentem projektu jest gmina Pabianice, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy Pabianice, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 259 905,92 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 2 400 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia Projektu do 31.12.2022 r.

Accessibility Toolbar