Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 31.10.2013 r.

Czytaj dalej

Projekt Młodzi niezależni

Urząd Pracy - logo

Od 8 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja potrwa do 19 lipca.
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 7 kandydatów.

Czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Logo - BU-DUJ

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII), które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj dalej

Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowie) oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowań w terminie do dnia 24 lipca 2013 r

Czytaj dalej

Komunikat ARiMR w Pabianicach

ARiMR w Pabianicach informuje że w ostatnich dniach przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego Kampanii 2013, odbywać się ono będzie w następujących dniach i godzinach: 2 maja 2013 r. – NIECZYNNE 6 maja 2013 r. – 15 maja 2013 r. – w godz. 6:00 – 22:00 11 maja 2013 r. – w godz. 7:30 – 15:30

Szkolenie – Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania „Małe projekty”

Logo - BU-DUJ

Zapraszamy osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców i stowarzyszenia z terenu Gminy Pabianice zainteresowane pozyskiwaniem środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013 do wzięcia udziału w szkoleniu „Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania „Małe projekty””.

Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

Czytaj dalej

Zaproszenie na bezpłatną mammografię.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z możliwośći wykonania bezłpatnego badania mammograficznego wykonywanego w ramach programu NFZ. Rejestracja na badanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod nr tel. 58 666 2 444 lub 801 080 007 oraz na stronie internetowej www.rejestracja.fado.pl

Badanie odbędzie się 29 września 2012 r.

Czytaj dalej

Informacja dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.

Czytaj dalej

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Górce Pabianiciej.

Wójt Gminy Pabianice wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice Nr XXII/175/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice

Położenie nieruchomości: Obręb 03 Górka Pabianicka, Nr działki 119/1

Opis nieruchomości: Działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej Agronomówce oraz budynkiem gospodarczym.

Czytaj dalej

Accessibility Toolbar