Fundusze zewnętrzne w Gminie Pabianice w roku 2013

Oświata:

 • Trwa realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Tytuł: Jacek i Agatka – naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistyczno-terapeutycznych i rozwijających zainteresowana dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice. Wartość projektu: 124 921,81 zł. Rozliczenie nastąpi do połowy 2014 r
 • Opracowywany jest wniosek do kolejnego naboru w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL, obejmujący przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach Gminy Pabianice. Orientacyjna wartość projektu – 200 000 zł.

Kultura, sport:

 • Trwa rozliczanie operacji budowy świetlicy wiejskiej w Koninie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (środki dystrybuowane przez LGD „Bud-Uj razem”) Wartość operacji – 498 293,00 zł, kwota dofinansowania – 289 140,00 zł.
 • w grudniu 2013 r zakończono realizację projektu budowy świetlicy wiejskiej w Hermanowie – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (środki dystrybuowane przez LGD „Bud-Uj razem”) wartość operacji – 482 926,29 zł.
 • Trwa opracowywanie wniosku o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Jadwininie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. W I kwartale 2014 r. wniosek zostanie złożony do LGD „Bud – Uj Razem”.
 • 2 Wnioski dotyczące budowy boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowościach Żytowice i Petrykozy zostały wysoko ocenione merytorycznie. Obecnie zakończono uzupełnienia formalne w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – oczekujemy na podpisanie umowy. Łączna wartość kosztorysowa tych dwóch operacji to 1 000 000 zł, wysokość dofinansowania 590 000 zł. Realizacja i rozliczenie ww. działań nastąpi do końca przyszłego roku.

„Małe projekty” w ramach PROW 2007-2013:

 • „Aktywizacja społeczności lokalnej z Gminy Pabianice oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów przez ZPiT „Bychlewianka”, realizowanie poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów tanecznych” – operacja zakończona i rozliczona – wartość dofinansowania: 23 064,00 zł.
 • „Zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnej Orkiestry Dętej” – wartość dofinasowania: 10 000 zł – zakończono i rozliczono.
 • „Bieg po zdrowie w Gminie Pabianice” – dofinansowanie w wys. 4 416,26 zakończono i rozliczono.
 • Dożynki Powiatowe 2014 – wartość projektu – 36 654, wysokość dofinansowania: 23 840 zł

Pomoc społeczna:

 • „Droga do aktywności zawodowej” – projekt w ramach priorytetu VII POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 74 312,00 zł w tym wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyniósł 7 802,76 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo oraz długotrwale bezrobotnych. Zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest na grudzień 2013 r.

Infrastruktura:

 • W bieżącym roku otrzymaliśmy środki w wysokości 2 132 356,27 zł w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Bychlewie i Jadwininie w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki” PROW 2007-2013. Całkowita kwota operacji: 6 733 637,29 zł.
 • Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko – etap I – wartość inwestycji: 1 208 732,28 zł netto, kwota pożyczki umarzalnej w 50 % ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 811 307,28 zł
 • Budowa kanalizacji w Piątkowisku (ul. Tytanowa, Spiżowa, Miedziana, Mosiężna) – wartość inwestycji 299 267,78 netto – kwota pożyczki umarzalnej w 50 % – 259 700,00 zł.
 • Modernizacja SUW Rydzyny – wartość 891,777,70, kwota pożyczki – 593 290,00 zł (w trakcie realizacji)
 • Planujemy pozyskanie dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki” PROW 2007-2013 budowa kanalizacji w Piątkowisku (II etap – zakończenie) w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych – wartość inwestycji ok. 6 000 000 zł. Zakończenie i rozliczenie planowane na rok 2015.
 • w lipcu br. podpisana została umowa na dofinasowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Żytowska – Konin, o długości 1,25 km. Wartość inwestycji:300 000 zł kwota dofinansowania: 151 080 zł. Inwestycja została zakończona.

Accessibility Toolbar