Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych.

Wójt Gminy Pabianice dziękuje za duże zainteresowanie naszym programem dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania. Do dnia 30 kwietnia 2019 roku wpłynęło 50 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2019 roku kwoty 396 400,00 zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę ponad 390 tys. zł., 14 wniosków na kwotę 214 548,25 zł umieściliśmy na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki. Pozostałych wnioskodawców, których wnioski nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak środków finansowych, zapraszamy do udziału w programie w latach następnych. Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz listę rezerwową wniosków (dotacja zostanie przyznana w przypadku nieuzupełnienia braków we wnioskach przez właścicieli nieruchomości zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania).

Lista dostępna jest po adresem:
www.bip.pabianice.gmina.pl/?a=6416

Osoby zakwalifikowane do dalszego rozpatrywania proszone są o dostarczanie: szczegółowego kosztorysu, umowy z wykonawcą oraz kopii projektu oraz pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót w Starostwie (jeśli dotyczy) w dniach 21 maja – 30 czerwca br., Niedostarczenie ww. dokumentów wiąże się z odrzuceniem wniosku i nieotrzymaniem dofinansowania.

Przypominamy o tym, że zgodnie z § 4 zasad udzielania dotacji, dotacji podlega:

1) zakup źródła ciepła

2) montaż źródła ciepła

3) wykonanie instalacji odprowadzania spalin

4) wykonanie instalacji zasilającej źródło ciepła lub podajnika biomasy/ekogroszku

5) montaż zbiornika na gaz lub olej opałowy

6) montaż zasobnika na biomasę/ekogroszek

7) wykonanie wymiennika gruntowego (dla gruntowych pomp ciepła) 

Gmina nie udziela dotacji na:

1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji 2) koszty opisane w ust. 1 pkt 1-6 o ile czopuch kotła (lub sam kocioł) nie będzie posiadał króćca pomiarowego spalin

3) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę

4) koszty demontażu paleniska/kotła węglowego

5) koszty modernizacji instalacji co i cwu i instalacji elektrycznej 6) koszty dokumentacji projektowej

7) koszty zakupu gruntów

8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

 Załączniki (1) Metadane Drukuj Historia zmian

Accessibility Toolbar