Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice publikuje na okres 7 dni ofertę złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Piątkowisko na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą

Pokolenia na sportowo – 70 lat z LKS Orzeł Piątkowisko

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, wójt gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Treść oferty

 

BIP: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6013

Accessibility Toolbar