Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowie) oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowań w terminie do dnia 24 lipca 2013 r

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
  2. ustnie do protokołu, w Siedzibie Urzędu Gminy pok. 11 lub w sekretariacie Urzędu pok. 1
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl

Więcej informacji:

Accessibility Toolbar