Informacja w sprawie dofinansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PABIANICE W SPRAWIE PROJEKTU DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Po przeprowadzeniu analizy możliwości uzyskania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodnokanalizacyjna tj. liczby złożonych deklaracji ze strony mieszkańców Gminy o woli udziału w projekcie oraz liczby możliwych do uzyskania punktów w ocenie merytorycznej wniosku Wójt Gminy Pabianice podjął decyzję o przystąpieniu Gminy Pabianice do konkursu dotacyjnego.
2. W dniu 09.03.2016 roku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 34 /2014 Wójta Gminy Pabianice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie kryteriów formalnych oraz najniższej oferowanej ceny wybrano ofertę firmy Wroconsult Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 10 947,00 zł brutto.
3. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie Urzędu Marszałkowskiego ogłoszenie konkursu jest planowane do końca I kwartału 2016, a nabór wniosków zakończy się na początku II kwartału.
4. W związku z odpowiedzią uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego wskazującą na konieczność składania dokumentów potwierdzających prawo beneficjenta (Gminy Pabianice) do ograniczonego dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie inwestycja objęta dotacją unijną, konieczne będzie zawarcie umów z mieszkańcami wyrażającymi wolę udziału w projekcie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przed dniem złożenia wniosków o przyznanie dofinansowania.
W związku z powyższym Gmina Pabianice zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach, w których nie jest planowana budowa kanalizacji sieciowej, tj: Janowice, Wysieradz, Żytowice, Wola Żytowska, Konin, Majówka, Porszewice, Gorzew, Górka Pabianicka, Świątniki, Szynkielew od nr 33 do nr 61, Petrykozy, Kudrowice – za wyjątkiem posesji od nr 36 do 81a położonych po południowej stronie drogi powiatowej, Pawlikowice i Rydzyny

do zgłoszenia się celem zawarcia umowy
w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21,
w dniach 04-14.04.2016,
w godzinach pracy Urzędu,

Ponadto wyznacza się 2 terminy popołudniowe (po godzinach pracy Urzędu), w których zawierane będą umowy:
06.04.2016 i 13.04.2016 roku w godz. 15:00 -17:00.

Osoby które złożyły deklarację przystąpienia do programu zostaną powiadomione o terminie podpisania umowy osobnym pismem.

Do zawarcia umowy niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
– do podpisania umowy konieczne jest stawienie się wszystkich prawomocnych właścicieli nieruchomości np. obojga małżonków, spadkobierców lub ich pełnomocników, wszystkich osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową lub budynek wielorodzinny.
– załącznikiem do umowy jest kopia dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, oryginał stosownego dokumentu (np. wyciągu z ksiąg wieczystych) do potwierdzenia kopii za zgodność i jedną kopię należy przynieść w dniu podpisania umowy. Nie ma możliwości doniesienia dokumentu w późniejszym terminie.
– podpisanie umowy wiąże się z wyrażeniem zgody na użyczenie części gruntu Gminie Pabianice na okres nie krótszy niż do 2024 roku (5 lat po zakończeniu realizacji całości projektu). Jednocześnie nieuzyskanie przez Gminę Dotacji będzie jednoznaczne z wygaśnięciem jej ważności.
– podpisanie umowy wiąże się ze zobowiązaniem wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów inwestycji – nie więcej niż 3000,00 zł. Dokładna kwota zostanie określona w indywidualnie opracowanym kosztorysie. Kwota nie obejmuje ewentualnych należności podatkowych, które mogą powstać w wyniku zmiany prawa lub jego interpretacji, zgodnie z aktualną wiedzą inwestycje te nie skutkują powstaniem należności podatkowych.

Płatność zostanie podzielona na raty:
— 500,00 zł do 30.09.2016 roku
— pozostała kwota po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na podstawie kosztorysu z oferty w nie więcej niż 3 równych ratach w tym ostatnia rata nie później niż 10 dni przed terminem wyznaczonym w harmonogramie wykonania budowy PBOŚ na danej posesji .
Brak zgody na wyżej opisane warunki lub ich nie spełnienie w dniu zgłoszenia się do podpisania umowy będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i tym samym wzięcia udziału w projekcie.

5. Opłaty w wysokości 500,00 będą stanowiły zabezpieczenie środków na zamówienie wykonania projektów technicznych inwestycji wraz z kosztorysami. W umowie wskazane będzie konto na które należy dokonać wpłaty.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej zakończy się w I kwartale 2017 r. Następnie w drodze przetargu nieograniczonego będzie wyłoniony wykonawca inwestycji. Inwestycja będzie realizowana według harmonogramu szczegółowego ustalonego z wykonawcą i mieszkańcami w okresie od 2017 do października 2019 roku.

7. Planowane oczyszczalnie będą działać na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego, Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której producentów wymagany jest certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009+A2:2013. Dla każdej nieruchomości zostanie dostosowane indywidulane rozwiązanie uwzgledniające m.in. takie czynniki jak:
– liczba osób korzystających z PBOŚ,
– wielkość, kształt działki i położenie zabudowań,
– warunki hydrologiczne i geologiczne
– potrzeba wykorzystania oczyszczonej wody do celów gospodarczych np. spłukiwania w toalecie.

Na pytania dotyczące wyżej opisanego przedsięwzięcia odpowiada Kierownik Sylwester Izbicki:
Tel. 42 213 96 60, mail: sylwester.izbicki@pabianice.gmina.pl

Accessibility Toolbar