Informacja w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w uchwałach dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami na XXXIII sesji Rada Gminy Pabianice uchyliła uchwały nr XXVII/229/2012, XXVII/230/2012 oraz XXVII/232/2012 z 3 grudnia 2012 r. uchwalając 25 marca 2013 r. w ich miejsce uchwały:

  • XXXIII/268/2013 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  • XXXIII/269/2013 – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  • XXXIII/270/2013 – w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice.

Powyższe uchwały oczekują obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a ich wejście w życie nastąpi po 14 dniach od daty publikacji. O fakcie tym natychmiast poinformujemy.

Planowany termin składania deklaracji został ustalony na 31 maja, jednak oficjalni zostanie on potwierdzony po opublikowaniu uchwały nr XXXIII/269/2013 w Dzienniku Urzędowym.

Obecnie podjęte uchwały wnoszą pewne drobne zmiany do wcześniej przyjętej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pabianice.

Zmianą w stosunku do wcześniejszych uchwał jest wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych. W przypadku nieruchomości, które zamieszkuje większa ilość dzieci do lat 16 opłata będzie naliczana tylko za dwójkę dzieci, plus osoby dorosłe.

Przyjęte uchwały zmieniają także regulacje dotyczące nieruchomości zamieszkałych sezonowo. Zdecydowano się również włączyć je w system gospodarki odpadami organizowany przez gminę i objąć obowiązkiem składania deklaracji, z zastrzeżeniem że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych sezonowo będzie uiszczana za okres od 1 kwietnia do 30 września.

Bez zmian pozostają stawki na poziomie 10 zł/os. w przypadku odpadów zmieszanych oraz 7 zł/os. w przypadku selektywnej zbiórki odpadów.

Accessibility Toolbar