Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy Pabianie przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązana jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Pabianice.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Pabianice zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 w/w ustawy.

Accessibility Toolbar