Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w kwietniu 2012 r.

Gospodarka komunalna

 1. Wykonano profilowanie dróg o nawierzchni szlakowo – gruntowej na terenie gminy Pabianice po okresie zimowym.
 2. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi w nawierzchniach asfaltowych dróg.
 3. Wykonano rów przydrożny wzdłuż posesji Nr. 2 w Rydzynach Dolnych na długości 80 mb oraz wykonano przepust pod drogą.
 4. Odmulono i oczyszczono z zakrzaczeń rów przydrożny w Rydzynach Potaźni na długości ok. 200 mb oraz udrożniono przepust pod drogą.
 5. Odkrzaczono i uporządkowano pas drogi dojazdowej do pos. Nr. 1, 2, 2a w Rydzynach Dolnych. Trwają prace związane z utwardzeniem nawierzchni i dalszą kosmetyką drzew rosnących wzdłuż przedmiotowej drogi.
 6. Ustawiono gablotę ogłoszeniową we wsi Górka Pabianicka i znaki drogowe D-42,
 7. Wykonywane są czynności zbierania odpadów wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Pabianice.
 8. Uzupełniono brakujące oznakowanie w obrębie przejazdów kolejowych.
 9. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W przetargu wpłynęło 2 oferty. Przetarg wygrała firma EKO- REGION sp. z o.o. Koszt odbioru jednej tony odpadów wynosi 237,60 zł. Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach 22. 0.5 – 31.05. 2012 r.

Oświata i kultura

 1. Dnia 2 kwietnia podpisana została umowa na realizację projektu systemowego ramach poddziałania 9.1.2 POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Gmina Pabianice złożyła projekt pod nazwą: Jacek i Agatka – naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistyczno-terapeutycznych i rozwijających zainteresowana dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice. Wartość projektu: 124 921,81 zł
 2. W dniu 12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie operacji „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka kulturalno-sportowego w Bychlewie” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wartość operacji: 539 838,41 zł
 3. Wójt Gminy Pabianice, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku”. W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego organizujące kolonie, obozy wypoczynkowe i szkoleniowe, zdrowotne i sportowe oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 90.000 złotych. Oferty można składać do dnia do dnia 8 maja 2012 r. do godz.14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.
 4. W dniu 17 kwietnia odbyła się narada dyrektorów szkół gminnych, w trakcie której poruszono sprawy organizacyjne placówek oświatowych, w szczególności zagadnienia dotyczące organizacji roku szkolnego 2012-2013, realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania…” oraz planu remontów w obiektach placówek oświatowych.

Ponadto

 • W dniu 16 kwietnia Wójt zorganizował spotkanie z sołtysami na temat melioracji gruntów i możliwości zawiązywania spółek wodnych.
 • W kwietniu Wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w Rydzynach, Gorzewie, Świątnikach i Bychlewie. Na zebraniu w Bychlewie omawiane były sprawy przyłączy kanalizacyjnych.

Accessibility Toolbar