Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w maju 2012 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokonano objazdu dróg gminnych użytkowanych przez Wykonawcę budowy Obwodnicy Pabianic i spisano notatki służbowe na tą okoliczność. Zgodnie z ustaleniami Wykonawca budowy Obwodnicy wykona następujące roboty:

 • nakładka asfaltowa na drodze gminnej wzdłuż torów kolejowych w Szynkielewie – dł. ok. 700 mb;
 • nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Szynkielewie III na odcinku od torów PKP w kierunku wysypiska śmieci – dł. ok. 400 mb;
 • nakładka asfaltowa na drodze gminnej od torów kolejowych do skrzyżowania przed Kościołem wg odrębnej umowy;
 • naprawę nawierzchni asfaltowej odcinka drogi w ulicy Pasterskiej w Osiedlu Petrykozy – na dł. ok. 100 mb;
 • utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej w Szynkielewie I – od drogi krajowej 71 – do posesji Grzejdziaka – dł. ok. 300 mb,
 • utwardzenie destruktem asfaltowym drogi dojazdowej do pól w Szynkielewie na odcinku od Osiedla Petrykozy do drogi gminnej Petrykozy – Piątkowisko –dł.ok. 1,2 km ;
 • wykonanie remontów cząstkowych na drodze gminnej Piątkowisko – Petrykozy; wykonanie remontów cząstkowych na drodze gminnej przez Szynkielew III – Odcinek od drogi do Gorzewa do torów PKP;
 • utwardzenie destruktem drogi gminnej od kaplicy w Piątkowisku do wiaduktu nad Trasą S-14 i kruszywem drogowym na odcinku od wiaduktu do granicy z Miastem Pabianice;
 • utwardzenie kruszywem drogowym odcinka drogi w ulicy Cynkowej;

Wykonanie powyższych robót nastąpi w okresie – najpóźniej do 30 czerwca 2012 r. W chwili obecnej niektóre z w/w robót już wykonano.

2. Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny Potaźnia.

3. Zakończono remonty cząstkowe w nawierzchniach asfaltowych.

4. Wykonano przycięcie korony drzew wzdłuż drogi gminnej Piątkowisko – Kudrowice – dł. ok. 800 mb. Ponadto

 • zweryfikowano 158 wniosków o odszkodowania pozimowe;
 • trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych;
 • trwa budowa Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach- zakończono prace murowe, rozpocznie się wykonywanie dachu;
 • planowane jest spotkanie z Komisją Rozwoju w sprawie planu rozwoju gminy;
 • otrzymano pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie;
 • w przygotowaniu jest wniosek o dotację WFOŚ w/s oświetlenia hybrydowego;
 • informacja o odszkodowaniu za stary Ośrodek Zdrowia- 1 600 000 zł;

Oświata, kultura i sport


1.Został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2012 r. Po analizie formalnej zostały przyjęte następujące oferty:

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku
 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” Pawlikowice
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach

Wójt dokonał podziału środków finansowych w wysokości 90.000 zł przyznając odpowiednio poszczególnym podmiotom następujące kwoty:

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy 13.358 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy „ Junior” w Piątkowisku 43.076 zł.
 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” Pawlikowice 20.498 zł.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach 13.068 zł, w tym: 8.568 zł (obóz wypoczynkowy), 4.500 zł (półkolonie).

Łącznie 189 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pabianice skorzysta z różnych form wypoczynku, jak: obozy wypoczynkowo-rekreacyjne, szkoleniowe, sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kolonie oraz półkolonie. Z przeznaczonej kwoty dotacji na realizację niniejszego zadania tj. 90.000 zł średni koszt dotacji na 1 dziecko wynosi 476,19 zł.

2. Został ogłoszony nabór nauczycieli do projektu PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2. pt. „Jacek i Agatka-naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice” – realizowanego w okresie od września 2012 r. do lutego 2013 r., do prowadzenia następujących zajęć pozalekcyjnych: z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, plastyki, tańca oraz zajęć matematyczno-przyrodniczych.

3. W Urzędzie Gminy Pabianice odbyło się zebranie z dyrektorami szkół gminnych, podczas którego omówione zostały m.in. zagadnienia z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, remonty szkół oraz sprawy organizacyjne.

4. W dniu 21 maja w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Bud-Uj Razem” zostały złożone następujące wnioski unijne:

 • w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – budowa świetlicy wiejskiej w Koninie;
 • w ramach działania „Małe projekty” – zakup strojów ludowych dla ZPiT „Bychlewianka” oraz organizacja jubileuszu 85-lecia OSP Pawlikowice.

5. W dniu 24 maja opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka kulturalno-sportowego w Bychlewie”. Zakres prac obejmuje m.in.:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • termomodernizację dachu,
 • prace modernizacyjne wewnętrzne,
 • roboty instalacyjne elektryczne i centralnego ogrzewania
 • wewnętrzne prace wykończeniowe
 • utwardzenie terenu przed domem ludowym i obiektem sportowym

Oferty można składać do dnia 11 czerwca 2012 r. do godz. 12.00

Accessibility Toolbar