Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w marcu 2012 r.

Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami

 1. Rozstrzygnięto przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach. Wpłynęło 14 ofert. Wygrała firma JLT Jan Trawczyński z Ksawerowa za kwotę 787.200 zł.
 2. Zlecono opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014 – 2020 Pracowni Projektów Budowlanych „Proj- Art.” z Wodzierad za kwotę 7.000 zł.
 3. Eko-Region zaproponował mieszkańcom Gminy kolejną nieodpłatną usługę w zakresie usuwania odpadów komunalnych – pojemniki na makulaturę, tworzywa sztuczne, metal, wielomateriałowe opakowania. Szczegółową informację otrzymali sołtysi.
 4. Przygotowano operat dotyczący sprzedaży starej szkoły w Pawlikowicach. Wartość działki wyceniona jest na kwotę 271.000 zł, koszt rozbiórki budynku – ok. 33.000 zł.
 5. Gmina otrzymała ofertę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zakup działki o powierzchni ok. 1200 m 2 przy dawnym Ośrodku Zdrowia w Pawłówku za kwotę 118.200 zł. Oferta została przyjęta.

Gospodarka komunalna

 1. Obecnie odbywa się profilowanie równiarką dróg gruntowych.
 2. Odbył się objazd dróg gminnych w celu zinwentaryzowania ubytków w nawierzchni po zimie.
 3. Wyłoniono wykonawcę na remonty cząstkowe dróg – firma „Lambdar” z Łodzi rozpocznie na początku kwietnia naprawę dziur i ubytków w powierzchniach asfaltowych dróg gminnych.
 4. Obecnie naprawiane są drogi szlaką i masą na zimno.

Oświata

 1. Odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół Gminnych, podczas którego omówione zostały m.in. sprawy z zakresu indywidualizacji procesu nauczania w ramach programu POKL, procedura przetargowa, standardy kształcenia ogólnego dla klas I-III szkół podstawowych, oraz sprawy organizacyjne (przypomnienie o obowiązku złożenia przez dyrektorów szkół do 31.03. sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w poprzednim roku budżetowym na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli).
 2. W związku z przeprowadzaną przez Gminę kontrolą obowiązku nauki, do końca marca mają być dostarczone do Urzędu Gminy Pabianice oświadczenia od rodziców w sprawie spełniania przez dzieci w/w obowiązku. Kontrola służy również przygotowaniu sprawozdania z zakresu spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat do Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 31.03.2012 r.
 3. Podpisano umowę Nr 119/2012 z dnia 6.03.2012 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie trybu przekazywania w 2012 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
 4. Wydano 1 decyzję na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Ponadto Wójt uczestniczył:

 • 1.03. – w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym LKS „Orzeł” w Piątkowisku,
 • 3.03. – w zebraniu sprawozdawczym OSP Gorzew,
 • 5.03. – w zebraniu sprawozdawczym KGW w Żytowicach,
 • 7.03. – w zebraniu wiejskim w Piątkowisku,
 • 10.03. – w zebraniu sprawozdawczym KGW w Bychlewie,
 • 13.03. – w spotkaniu w Starostwie Powiatowym na temat organizacji ruch związanej z budową trasy S-8. Wszystkie gminy z powiatu pabianickiego zwróciły się do GDDKiA o wspólne ustalenie organizacji ruchu tak, aby nie uległy zniszczeniu drogi gminne i powiatowe.
 • 13.03. – w MOKu w Pabianicach, gdzie odbył się występ zespołu „Bychlewianka”
 • 14.03. – w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Pabianice, na którym przedstawiono informacje w jaki sposób te organizacje mogą składać wnioski o środki unijne za pośrednictwem stowarzyszenia „Buduj-Razem”,
 • 17.03. – w zebraniu sprawozdawczym OSP Rydzyny,
 • 23.03. – w zebraniu wiejskim Konin – Majówka,
 • 24.03. – w zebraniu Rady Kobiet w Ksawerowie,
 • 26.03. – w otwarciu hali sportowej w Rzgowie.

Accessibility Toolbar