Informacja wójta gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w październik 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

 1. W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” pomocą zostało objętych 59 uczniów. Dotacja przyznana dla gminy wynosi 11.505 zł.
 2. 25 października odbyło się zebranie z dyrektorami szkół gminnych podczas którego omówiono sprawy organizacyjne placówek oświatowych w tym m.in. planowane budżety szkół na 2013 r.
 3. W szkołach z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości, podczas których Wójt Gminy wręczał nauczycielom dyplomy i nagrody.
 4. Wójt Gminy podpisał z rodzicami uczniów oraz ich opiekunami 4 umowy na zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół gminnych.
 5. Wójt Gminy podpisał umowy z nauczycielami i opiekunami sprawującymi opiekę w czasie oczekiwania dzieci na przystankach na autobus szkolny „Gimbus” i w czasie powrotu dzieci ze szkoły oraz w trakcie ich dowozu i odwozu.
 6. W związku z realizacją ustawy o systemie informacji dotyczącej gromadzenia i tworzenia bazy danych oświatowych, przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi dane jednostkowe oraz zbiorcze raporty gminnych placówek oświatowych – według stanu na dzień 30 września do oddziałów szkolnych i przedszkolnych szkół gminnych uczęszcza 971 dzieci i młodzieży.
 7. W związku z wdrażaniem zmodernizowanego systemu informacji oświatowej gmina przekazała i zarejestrowała placówki oświatowe do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
 8. W dniu 18 października nastąpił odbiór inwestycji pod nazwą „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka kulturalno-sportowego w Bychlewie” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Odnowa i rozwój wsi. Zrealizowano m.in. utwardzenie terenu przed budynkiem domu ludowego i budynkiem sportowym, wykonano termomodernizację wraz z instalacją c.o. oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne.
 9. Na terenie OSP w Kudrowicach w dniu 19 października odbyła się impreza organizowana przez Gminną Radę Kobiet oraz KGW Kudrowice pod nazwą „święto ziemniaka” połączone z pieczeniem ziemniaków w ognisku.
 10. W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Bud-Uj Razem”, Gmina Pabianice złożyła wnioski obejmujące realizację następujących przedsięwzięć:
  • budowę świetlicy wiejskiej w Hermanowie
  • organizację dożynek powiatowych w 2014 roku
  • zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnej Orkiestry Dętej z Górki Pabianickiej
  • organizację biegowej imprezy sportowo-rekreacyjnej w Piątkowisku

Referat Gospodarki Komunalnej
Wodociągi i kanalizacja

 1. Trwają prace budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piątkowiska –ul. Cynkowa – do granicy z m. Pabianice
 2. Zakończono procedurę przygotowawczą do realizacji budowy sieci wodociągowej w:
  • Górce Pabianickiej
  • Piątkowisku
  • Kudrowicach
 3. Trwa przegląd hydrantów przeciwpożarowych

Eksploatowane są trzy Stacje Uzdatniania Wody (Żytowice, Górka Pabianicka i Rydzyny ) które wraz z zakupem wody ze ZW i K Pabianice zaspokajają w zakresie jakość i ilość wody potrzeby Gminy w całości. Ewentualne przerwy w dostawie wody spowodowane mogą być tylko przez nagłe i niespodziewane kataklizmy (brak zasilania w energię elektryczną znacznej części terenu Gminy).Wszystkie awarie sieci usuwane są na bieżąco.

Informacja z wykonanych robót w zakresie utrzymania dróg gminnych
Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg – kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym.

 1. Wykonywano koszenie poboczy dróg przy użyciu kosiarki ciągnikowej i kos spalinowych.
 2. Wykonano profilowanie dróg o nawierzchni szlakowo – gruntowej na terenie gminy Pabianice przy użyciu równiarki samojezdnej.
 3. Wykonano barierki ochronne na mostach w Szynkielewie.
 4. Złożono wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pabianicach o wydanie zgody na wycięcie drzew w sołectwie Hermanów, Rydzyny, Szynkielew i Wysieradz rosnących w pasach dróg.
 5. Przygotowano rozliczenie inwestycji „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyny Potaźnia i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego w celu refundacji części poniesionych kosztów.
 6. Ustawiono nowe znaki drogowe na 3 przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych w Szynkielewie.
 7. Przygotowano do podpisania umowy na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013.
 8. Wykonywano na bieżąco inne czynności związane z utrzymaniem dróg.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Nastąpił odbiór techniczny budowy Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach – bez uwag.
 2. W dniu 29.10.2012 r. odbył się odbiór przez Nadzór Budowlany w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 3. Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach jest monitorowany i chroniony.
 4. Przetarg na sprzedaż budynku w Górce Pabianickiej nie doszedł do skutku, nie zgłosił się żaden oferent.
 5. Rozpoczęto wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami. W najbliższych dniach do Biura Rady złożone zostaną projekty stosownych uchwał w tej sprawie.
 6. Finalizowana jest akcja usuwania eternitu.

Accessibility Toolbar