Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy we wrześniu 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Wójt Gminy Pabianice wydał zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

 1. W ramach udzielanej pomocy uczniom niepełnosprawnym t.j. niepełnosprawnym ruchowo i wymagającym kształcenia specjalnego podpisano 11 umów z rodzicami w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym samochodem oraz w sprawie zwrotu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem.
 2. Trwa podpisywanie umów z nauczycielami i opiekunami sprawującymi opiekę w czasie oczekiwania dzieci na przystankach na autobus szkolny w trakcie ich dowozu i odwozu.
 3. W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych, ze szkół podstawowych i z gimnazjum wytypowano 59 uczniów, którzy skorzystali z niniejszej pomocy. Program „Wyprawka szkolna” finansowany jest ze środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 4. W związku z realizacją ustawy o systemie informacji dotyczącej gromadzenia i tworzenia bazy danych oświatowych, przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi dane jednostkowe oraz zbiorcze raporty gminnych placówek oświatowych.
 5. Trwają prace nad projektem uchwały regulującej wysokość i zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Pabianice dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce dla mieszkańców Gminy Pabianice. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie nakłada na gminę obowiązku ale umożliwia przekazywanie dotacji celowych związanych z realizacją opieki żłobkowej. Założeniem jest by w/w uchwała dawała podstawę do przekazywania dotacji również dla żłobków niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne poza obszarem gminy, które świadczyłyby opiekę nad dziećmi zameldowanymi na terenie Gminy Pabianice. W związku z wątpliwościami co do możliwości przyjęcia takiego rozwiązania, trwają uzgodnienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi. W tym celu skierowano do Ministerstwa zapytanie na piśmie.
  Na dzień dzisiejszy zainteresowanie opieką w żłobku zgłosiły 3 rodziny – 4 dzieci.
  Odrębną kwestię stanowi zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w budżecie gminy. Szacuje się, że byłaby to kwota ok. 5 000 zł na jedno dziecko rocznie. W budżecie Gminy na bieżący rok środki na ten cel nie zostały przewidziane.
  Planowane jest by w/w projekt uchwały został przedstawiony Radzie na najbliższej sesji.
 6. W obiekcie domu ludowego w Bychlewie trwają prace modernizacyjne obejmujące kompleksowy remont wnętrza budynku, w tym sali widowiskowej, korytarzy, sanitariatów jak również otoczenia budynku. Prace związane z termomodernizacją obiektu oraz zagospodarowaniem otoczenia budynku domu ludowego i obiektu sportowego właśnie dobiegają końca.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki nieruchomościami

 1. Wybudowano przyłącza wodociągowe do działek stanowiących mienie komunalne gminy we wsiach: Jadwinin i Hermanów.
 2. Uzyskano zezwolenie na wycięcie drzew na boisku LKS w Piątkowisku.
 3. Wystąpiono o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 dębów na działce mienia komunalnego w Hermanowie

Gospodarka Komunalna

Planowanie przestrzenne
Opracowywana jest ostateczna wersja projektu Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice. Projekt ten był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3-07-2012 r. do 14-08-2012 r. a do dnia 5-09-2012 r. przyjmowane były uwagi i wnioski do jego ustaleń. Obecnie opracowywana jest przez wykonawcę ich analiza, która zostanie przedstawiona w tym tygodniu. Opinia Wójta Gminy odnośnie odrzucenia bądź akceptacji uwag i wniosków musi zostać przedstawiona wykonawcy do dnia 5-10-2012 r. Po tym terminie Wójt przedstawia Radzie Gminy projekt Studium do uchwalenia oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

Informacja z robót w zakresie utrzymania dróg

 1. Zakończono wykonywanie następujących inwestycji drogowych;
  • modernizacja drogi w ulicy Krótkiej w Rydzynach – dl. ok. 300 mb
  • utwardzenie destruktem asfaltowym gr. 10 cm po zagęszczeniu -części drogi gminnej Wola Żytowska – Konin – pow. 2.500 m.
  • modernizacja drogi dojazdowej do pól w Rydzynach Pokaźni – dł. ok. 600 mb
  • nakładka asfaltowa w Hermanowie – dł. ok. 500 mb.
 2. Porządkowano pobocze drogi gminnej Górka Pabianicka – Szynkielew na długości ok. 1 km. Wycięto odrosty i gałęzie , wywieziono poza pas drogowy i zutylizowano – spalono.
 3. Wykaszano pobocza dróg przy użyciu ciągnika i kosiarki bijakowej oraz za pomocą kos spalinowych.
 4. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym.
 5. Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej Nr. 108258E – II Etap – odcinek Piątkowisko – Petrykozy”.
 6. Wykonano konserwację mostów w Szynkielewie i kładki dla pieszych poprzez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną części metalowych

Wodociągi i kanalizacja

 1. Wymieniono pompy głębinowe w studni nr 1 w SUW Żytowice (wymiana pompy wraz z wymianą elektronicznego systemy soft-startu pompy), w SUW Rydzyny oraz SUW Górka Pabianicka.
 2. Trwają pracy przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (Piątkowisko, Kudrowice, Górka Pabianicka, Bychlew/Jadwinin i Rydzyny) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie (odcinek 90m)
 3. Wykonano remont zestawu hydroforowego w SUW Rydzyny. W roku 2011 wykonano remont istniejącego zestawu hydroforowego polegający na wymianie układu zasilająco-sterowniczego z jednym falownikiem dla wszystkich pomp zestawu wraz ze zmianą istniejących naczyń przeponowych na większe a w roku 2012 wymieniono 3 szt. pomp wraz z armaturą oraz wykonano remont istniejących pomp w Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach.

Eksploatowane są trzy Stacje Uzdatniania Wody (Żytowice, Górka Pabianicka i Rydzyny ) które wraz z zakupem wody ze ZWiK Pabianice zaspokajają w zakresie jakość i ilość wody potrzeby Gminy w całości. Ewentualne przerwy w dostawie wody spowodowane mogą być tylko przez nagłe i niespodziewane kataklizmy ( brak zasilania w energię elektryczną znacznej części terenu Gminy).Wszystkie awarie sieci usuwane są na bieżąco.


W dniu 14 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył dwie skargi Gminy na decyzje nr 193/2012 i 199/2012 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi utrzymujące w mocy decyzje Starosty Pabianickiego wydane w przedmiocie kar za wycinkę drzew bez zezwolenia. Sąd uwzględnił obie skargi i tym samym uchylił zaskarżone decyzje SKO oraz decyzje Starosty, a także zasądził na rzecz Gminy koszty postępowania. W ustanym uzasadnieniu wyroków Sąd potwierdził zasadność zarzutów zawartych w skargach. Wyrok wraz z uzasadnieniem dotrze do Urzędu za 4-6 tygodni. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez Starostwo.

Accessibility Toolbar