Informacja Wójta Gminy Pabianice o pracy między Sesjami Rady Gminy w styczniu i lutym 2012 roku

 

Gospodarka komunalna

 1. Trwa przerwa zimowa przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jadwinina i Bychlewa.
 2. Trwają prace przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.
 3. Wydano 16 warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej.
 4. Eksploatowane są trzy Stacje Uzdatniania Wody (Żytowice, Górka Pabianicka i Rydzyny ) które wraz z zakupem wody ze ZW i K Pabianice zaspokajają w zakresie jakość i ilość wody potrzeby Gminy w całości. Ewentualne przerwy w dostawie wody spowodowane mogą być tylko przez nagłe i niespodziewane kataklizmy (brak zasilania w energię elektryczną znacznej części terenu Gminy).Wszystkie awarie sieci usuwane są na bieżąco.
 5. Wykonawca drogi ekspresowej S14 firma Kirszner zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na czasowa zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej Szynkielew – Górka Pabianicka polegającej na tym, że przez 2 miesiące ruch samochodów osobowych odbywałby się na naszej drodze zamiast na S 14. Wyraziliśmy na to zgodę, pod warunkiem, że firma Kirszner wykona poszerzenie i położenie dywaniku asfaltowego na tej drodze na długości ok.850 mb.
 6. Podpisano umowę na wykonanie projektu hybrydowego oświetlenia ulicznego na ok.100 lamp na terenie gminy.
 7. Otrzymaliśmy zezwolenie na budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach, termin składania ofert ustalono na 16 marca.

Oświata

 1. Podpisano umowy na dowozy do szkół gminnych z 14 opiekunami osób niepełnosprawnych
 2. Wykonano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli
 3. Przyznano pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. stypendia szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2011/2012 dla 68 uczniów w łącznej kwocie 8.840 zł. tj. po 130 zł. na ucznia.
 4. Dokonano klasyfikacji uczniów w szkołach po I semestrze roku szkolnego 2011/2012
  Średnia ocen w poszczególnych szkołach wygląda następująco:

  • w Gimnazjum w Piątkowisku: 3,56
  • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku: 4,17
  • w Szkole Podstawowej w Petrykozach: 3,64
  • w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach: 3,45
  • w Szkole Podstawowej w Bychlewie: 4,19
 5. Gmina Pabianice zawarła z Miastem Pabianice umowę z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu refundowania kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Pabianice na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Pabianice.
 6. Przyznano po 2 dodatkowe godz. na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dwóch uczniów z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Piątkowisku na okres II semestru roku szkolnego 2011/2012
 7. Przygotowano informacje do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Międzygminnego w Pabianicach m.in. w sprawie wydatkowania środków na poszczególnych formach doskonalenia nauczycieli, planowanej liczby etatów kalkulacyjnych według stopni awansu zawodowego , wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
 8. W Urzędzie Gminy Pabianice odbyły się 2 zebrania z Dyrektorami Szkół Gminnych w dniach: 26.01.2012 r. i 21.02.2012 r., podczas których omówiono m.in. stypendia motywacyjne, plan zajęć w czasie trwania ferii zimowych oraz indywidualizację procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice.

Kultura i sport

  1. 7 stycznia w Domu Ludowym w Bychlewie odbył się tradycyjny opłatek Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”. Uroczystość zgromadziła aktualnych, byłych członków zespołu wraz z rodzinami oraz przedstawicieli kościoła i władz lokalnych.
  2. 11 stycznia miało miejsce posiedzenie zarządu Lokalnej Grupy Działania „Bud-Uj Razem”, podczas którego omówiono m.in. terminy naborów wniosków na „małe projekty”, „odnowę i rozwój wsi” oraz uzgodniono korekty w alokacji środków na „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
  3. 21 stycznia w Domu Ludowym w Bychlewie odbyła się otwarta zabawa karnawałowa dla dzieci z terenu Gminy Pabianice. W imprezie wzięło udział ok. 80 dzieci, głównie z południowej części gminy. Zorganizowano wiele zabaw, konkursów w których każdy uczestnik otrzymywał drobne upominki.
  4. 30 stycznia ostatecznie zakończono procedurę składania wniosku o dofinansowanie operacji „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu ośrodka kulturalno-sportowego w Bychlewie” – wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym. Obecnie czekamy na decyzję ws. przyznania środków na realizacje ww. operacji.
  5. 13 lutego Wójt Gminy Pabianice, po zasięgnięciu opinii komisji ds. podziału środków na sport, przyznał dotację następującym podmiotom:
   • UKS „Junior” Piątkowisko – 13 000 zł
   • LUKS „Sprawni Petrykozy – 7 000 zł
   • LKS „Jutrzenka” Bychlew – 29 000 zł
   • LKS „Orzeł” Piątkowisko – 18 500 zł
   • GLKS „Burza” Pawlikowice – 27 500 zł

   Łącznie rozdysponowano środki w wysokości 95 000 zł.

  6. 15 lutego otrzymaliśmy pismo potwierdzające pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosku „Jacek i Agatka naszą przyszłością” w ramach 9.1.2. POKL – „Indywidualizacja procesu nauczania…”. Wartość projektu: 124 921,81 zł Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie dodatkowych zajęć logopedycznych, integracyjnych, tematycznych itp. oraz zakup pomocy dydaktycznych, takich jak stymulatory logopedyczne czy tablice interaktywne. Oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz przygotowujemy się do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu edukacyjnego o wartości ok. 110 000 zł.

Ponadto Wójt uczestniczył 24.01. i 10.02 w zebraniach wiejskich we wsi Bychlew i Górka Pabianicka, a także w dniu 1.02. w uroczystościach 15-lecia Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprawni” w Petrykozach.
W dniu 15.02. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odwodnienia drogi wojewódzkiej przy szkole podstawowej w Bychlewie.
W dniu 17.02. Telewizja Polska program I na terenie naszej Gminy realizowała program „Po sąsiedzku” w ramach którego pokazano zrealizowane inwestycje i działalność kulturalna Gminy. Program emitowany był 24.02. o godz. 12:30.

Na podstawie materiałów Urzędu Gminy przygotowała J. Słubik

Accessibility Toolbar