Informacja Wójta Urzędu Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Ludność Gminy Pabianice stan na dzień 31.12.2012r.

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały: 6244 osób, w tym:

 • mężczyzn – 3051
 • kobiet – 3193

Dla porównania:

 • 2011 r. liczba ludności wynosiła: 6129 osób,
 • w 2010r. liczba ludności wynosiła: 6055 osób

Ponadto

 • W roku 2012 urodziło się 75 dzieci.
 • Związek małżeński zawarło 54 osób
 • Zmarły 57 osoby
 • Zameldowało się na pobyt stały spoza gminy 151 osoby
 • Przemeldowań na pobyt stały w obrębie gminy dokonało 25 osób
 • Dokonano 37 wymeldowań z pobytu czasowego
 • Dokonano 70 wymeldowań z pobytu stałego
 • Nadano 75 nr PESEL w CBD (dla noworodków)
 • Wydano 3 decyzje dotyczące wymeldowań z pobytu stałego
 • Złożono 514 wniosków o wydanie dowodu osobistego
 • Wydano 525 dowodów osobistych

Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych – drogowych na terenie Gminy Pabianice

 1. Wykonano nakładkę asfaltową we wsi Hermanów na odcinku od skrzyżowania przy budynku byłej OSP w lewo do granicy z sołectwem Bychlew – dł. 560 mb. Przetarg nieograniczony wygrała firma „BUD TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe, Maria Karbowiak ul. Uniejowska 170 98 – 200 Sieradz. Wartość wykonanych robót wyniosła 126 917,51 zł. brutto.
 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny – Potaźnia – dł. 650 mb.. Przetarg nieograniczony wygrała firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Porszewice31 95-200 Pabianice. Wartość wykonanych robót wyniosła 190 095,39 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 94 000,- zł.
 3. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Piątkowisko – Kudrowice – emulsja asfaltową i grysami bazaltowymi długość ok. 900 mb. Wykonawcą robót była firma P.D. „LAMBDAR” w Łodzi ul. Dostawcza 6. Koszt zadania – 60 000,- zł.
 4. Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchnię drogi Wola Żytowska – Konin dł. – 500 mb. Wykonawcą robót była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice31 95-200 Pabianice. Koszt zadania – 60 577,50 zł. Część środków na ten cel pochodzi z funduszu sołeckiego – 11.613,88 zł.
 5. Wykonano modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach dł. ok. 300 mb Wykonawcą była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31 95-200 Pabianice. Koszt zadania – 47.950,- zł. Część środków na ten cel pochodzi z funduszu sołeckiego – 23.528,99 zł.
 6. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytuowanej na działce nr. 109/1 o powierzchni 400 m. Wykonawcą robót była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31 95 – 200 Pabianice. Koszt zadania – 19.089,60 zł.
 7. Wykonano dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108258E – II Etap odcinek Piątkowisko – Petrykozy. Długość drogi – 1.400 mb Koszt zadania – 26.856,- zł.

Wykonane remonty związane z odwodnieniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa dla ich użytkowników

 1. Odmulono i udrożniono rów przydrożny na długości ok. 200 mb oraz udrożniono przepust pod drogą w Rydzynach Potaźni – dz. nr 18. Koszt zadania – 1.998,98 zł. Wykonawca robót – Zakład Budowy i Naprawy Urządzeń Melioracyjnych w Łodzi ul. Rafowa 24.
 2. Poszerzono jednostronnie istniejący przepust pod drogą gminna w Hermanowie oraz ustawiono barierki ochronne po obu stronach przepustu. Wartość – 4.305 zł.
 3. Naprawa przepustu oraz umocnienie przyczółka na drodze gminnej w Żyto wicach tzw. „Pańskich” – wartość robót – 4.599,95 zł.
 4. Wykonano rów przydrożny w obrębie posesji nr l,2,2a w miejscowości Rydzyny Dolne – dł. 80 mb oraz wykonano przepust pod drogą długości 9 mb z rur PCV o średnicy 30 cm i odmulono istniejący rów przydrożny na długości ok. 40 mb. Koszt robót – 4.500 zł.
 5. Wykonano barierki ochronne obustronne na dwóch mostach w Szynkielewie. Koszt Usługi – 6.000,-zł.
 6. Odtworzono rów przydrożny i wykonano pobocza wzdłuż drogi gminnej Górka Pabianicka – Szynkielew – dł. ok. 1 km. Koszt usługi – 22.632,- zł.
 7. Pomalowano linie brzegowe białe po obu stronach drogi Górka Pabianicka -Szynkielew. Koszt usługi – 2.952,- zł.
 8. Zakupiono i ustawiono nowe znaki drogowe przed przejazdami kolejowymi w miejscowości Szynkielew znajdujących się w ciągu dróg gminnych. Łącznie ustawiono 24 szt. znaków

Zadania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych

 1. Zakończona i odebrano prace budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
  • na terenie Jadwinina i Bychlewa.
  • na terenie Piątkowiska (ul. Cynkowa)
 2. Wykonano projekty techniczne i wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w:
  • Kudrowicach – dł. 0,288 km
  • Piątkowisku – dł. 0,415 km
  • Górce Pabianickiej – dł. 0,518 m
 3. Wykonano i odebrano prace projektowe:
  • Rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko
  • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko.
 4. Wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej w ilości – 88 szt. do sieci kanalizacji w ilości – 10 szt.
 5. Odebrano 82 szt. przyłączy wodociągowych i 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 6. Usunięto awarię i wymieniono pompy głębinowej w studni nr 1 i 2 w SUW Górka Pabianicka oraz na SUW Rydzyny. (wymiana pompy wraz z wymianą elektronicznego systemy soft-startu pompy)
 7. Wykonano remont istniejącego zestawu hydroforowego polegający na wymianie pomp zestawu pompowego wraz z armaturą odcinającą w Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach.
 8. Wykonano analizy wody podawanej do sieci z wszystkich stacji wodociągowych, jak również w wytypowanych punktach Gminy zgodnie z rozporządzeniem.
 9. Stacje wodociągowe poddane były kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach oraz przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
 10. Gmina posiada orzeczenie o zdatności wody podawanej do sieci z wszystkich stacji wodociągowych.

Pełna treść informacji w załączeniu

[gview file=”http://pabianice.gmina.pl/wp-content/uploads/2013/02/20130121pracaurzeduw2012r.pdf”]

Accessibility Toolbar