Informacja Wójta Gminy za okres od 26 lutego do 22 marca 2013 r

W zakresie utrzymania dróg gminnych:

 1. Uzupełniano ubytki przy użyciu szlaki i kruszywa drogowego w nawierzchniach następujących dróg na terenie gminy Pabianice:
  • Piątkowisko – Żabieniec
  • Wola Żytowska – Wymysłów
  • Wysieradz
  • Rydzyny Potaźnia
  • Hermanów wzdłuż lasu
  • Piątkowisko; ul. Tytanowa, Złota , Stadionowa
 2. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg przy użyciu masy asfaltowej na zimno.
 3. Na bieżąco koordynowano akcję zimową na drogach gminnych.
 4. W dniu 20 marca dokonano otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Piątkowisko – Petrykozy. Trwa procedura udzielania wyjaśnień i uzupełniania dokumentów przez wykonawców.

W zakresie inwestycji komunalnych:

 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpatrzył pozytywnie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Hermanów gm. Pabianice”. Kwota przyznanej pomocy: 404 486 zł, (nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych), zostanie skorygowana po przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
 2. W dniu 19 marca dokonano otwarcia ofert na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie”. Trwa procedura uzupełniania dokumentów przez wykonawców.

W zakresie wodociągów i kanalizacji:

 1. Sporządzono i wysłano wszystkie należne sprawozdania do GUS, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Marszałkowskiego , Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa.
 2. Gmina posiada orzeczenie o zdatności wody podawanej do sieci z wszystkich stacji wodociągowych.
 3. Trwają pracy przygotowujące nowe inwestycje do realizacji, tj, budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy.
 4. Wydano 21 warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej i 4 warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
 5. Eksploatowane są trzy Stacje Uzdatniania Wody (Żytowice, Górka Pabianicka i Rydzyny ) które wraz z zakupem wody ze ZW iK Pabianice zaspokajają w zakresie jakość i ilość wody potrzeby Gminy w całości. Ewentualne przerwy w dostawie wody spowodowane mogą być tylko przez nagłe i niespodziewane kataklizmy ( brak zasilania w energię elektryczną znacznej części terenu Gminy).Wszystkie awarie sieci usuwane są na bieżąco.

W zakresie oświaty, kultury i sportu:

 1.  W związku z przeprowadzaną przez Gminę kontrolą obowiązku nauki, do końca marca mają być dostarczone do Urzędu Gminy Pabianice oświadczenia od rodziców w sprawie spełniania przez dzieci w/w obowiązku. Niniejsza kontrola służy również przygotowaniu sprawozdania z zakresu spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat do Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 31.03.2012 r
 2. Podpisano umowę Nr 98/2013 z dnia 1.03.2013 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie trybu przekazywania w 2013 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
 3. Wydano 5 decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 4. Wykonano sprawozdanie z pierwszej połowy roku szkolnego 2012/2013 w sprawie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 5. Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpatrzył pozytywnie wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów, na realizację operacji „Dożynki powiatowe 2014 – Gmina Pabianice”. Kwota przyznanej pomocy: 23 840 zł, (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych).
 6. W dniu 14 marca w Sali OSP w Piątkowisku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. Do finału powiatowego zakwalifikowano 9 osób.

Accessibility Toolbar