Inwestycje dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Pabianice z finansową pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowała budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej.

To już trzecia stacja uzdatniania wody na terenie Gminy Pabianice (po SUW Rydzyny i Żytowice) wykorzystująca na potrzeby swojej pracy w znacznej mierze energię elektryczną pochodzącą ze źródła odnawialnego jakim jest energia słoneczna.

Instalacja o mocy  25,08 kWp składająca się z 66  paneli fotowoltaicznych umieszczonych na gruncie jak i na dachu hydrofornii, zapewni produkcję energii elektrycznej  w ilości 24 tys. kWh/rok, co pozwoli na zapewnienie   prawie 40% jej udziału w ogólnym zużyciu energii elektrycznej stacji zarówno na potrzeby procesu uzdatniania wody, w tym na czyszczenie złoża filtrującego, jak i na potrzeby wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia.

Zastosowanie paneli bifacialnych na części instalacji posadowionej na gruncie (40 szt. paneli) wraz z wykonaniem podłoża refleksyjnego pod konstrukcją gruntową w celu lepszego naświetlenia spodniej części paneli fotowoltaicznych jest innowacyjnym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie wydajności pracy tej instalacji.

Koszt całkowity projektu                            129.500 zł netto

Dotacja WFOŚiGw w Łodzi                         103.600 zł


We wsi Piątkowisko od 2012 roku systematycznie budowana jest gminna sieć kanalizacji sanitarnej. Sieci główne w ulicach Wspólnej i Cynkowej odbierają ścieki z bocznych odejść i kierują je do studni na ul.  Wspólnej wskazanej przez ZWIK Pabianice jako miejsce zrzutu ścieków dla tego obszaru, po czym kolektorem miejskim odprowadzane są na Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi w celu ich oczyszczenia.

III etap kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko obejmuje obszar zurbanizowany, z zabudową domów jednorodzinnych w 6 ulicach (aktualnie bez nadanych nazw), z którego ścieki zostaną skierowane do sieci głównej zlokalizowanej w ulicy Cynkowej na działce nr 525 która została zrealizowana z własnych środków w roku 2019 o długości 447,5 m.

Odejście boczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej położonej w obrębie działki 662/1 zostało zrealizowane w roku 2021 ze środków własnych Gminy Pabianice i obejmowało wykonanie kanalizacji grawitacyjnej DN 200 o długości 415,45m oraz DN 160  o długości 141,93 m.

Wykonywane aktualnie zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kolejnych dwóch odejść bocznych na działkach nr 574/17 i 573/19 oraz nr 347/15 i 346/23 w systemie kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PCV DN 200 o łącznej długości 751 mb oraz 320,5 mb przykanalików DN160 od sieci do granic nieruchomości, w tym 30 szt. do nieruchomości zabudowanych (wszystkie to gospodarstwa domowe) i 27 do nieruchomości niezabudowanych.

Roboty ziemne metodą wykopu otwartego wykonywane są mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną wykop wykonywany jest ręcznie.

Zakończenie prac planowane jest na 31 marca 2023 roku.

 Zadanie o wartości 1.196.204,85 zł realizowane jest z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonych w formie pożyczki w wysokości 462.500 zł .

www.wfosigw.lodz.pl         


Zadanie „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice” o całkowitym koszcie 535 050,00 zł brutto zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 535 050,00 zł.

W ramach zadania zakupiliśmy ciągnik marki New Holland T6.125 wraz z osprzętem: wysięgnikiem wielofunkcyjnym, głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi i odmularką do rowów.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl


Logo WFOŚ w ŁodziZadanie polegające na budowie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych na terenie gminy Pabianice w ramach gminnego „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021” realizowane będzie z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Pabianice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki. Wysokość dofinansowania to 2.997.000 złotych, kwota ta w całości przeznaczona będzie dla mieszkańców, którzy są odbiorcami końcowymi tej pomocy. Uzyskane środki pozwolą na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 666 kWe. To prowadzić będzie do uzyskania corocznie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w wielkości nie mniejszej niż 449 MWh, co przyczyni się do obniżenia poboru energii wyprodukowanej w źródłach konwencjonalnych, a tym samym pozwoli na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery między innymi dwutlenku węgla w ilości ok. 450 ton rocznie.


 

Logo WFOŚ w ŁodziZadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – I etap” o całkowitym koszcie netto 1,266 mln pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 811.307 pln.

Pierwszy etap inwestycji zakończył się wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2.212 mb oraz przepompowni ścieków, studni rozprężnej i studni pomiarowej.

To pozwoli na włączenie do zbiorczego systemu odbioru nieczystości płynnych z 80 nieruchomości. Odebrane z nich ścieki zostaną skierowane i oczyszczone na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.


Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul.Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Spiżowa” o całkowitym koszcie netto 331.067,78 pl zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 259.700 pln.

Kolejny etap inwestycji zakończył się wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.452,25 mb oraz 73 odejść bocznych od sieci głównej do granic nieruchomości i 25 studni kanalizacyjnych. To pozwoli na włączenie do zbiorczego systemu odbioru nieczystości płynnych z 25 zabudowanych nieruchomości. Odebrane z nich ścieki zostaną skierowane i oczyszczone na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.


Gmina Pabianice z finansową pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowała projekt budowy oświetlenia hybrydowego przy drogach gminnych na terenie sołectw: Żytowice, Porszewice, Pawlikowice i Rydzyny.

LED-owe źródło światła zasilane jest w 100% energią odnawialną pochodzącą z energii słonecznej – 2 panele fotowoltaiczne oraz z energii wiatru z wykorzystaniem turbiny wiatrowej.

Koszt całkowity projektu 910 698 zł
Dotacja WFOŚ i GW w Łodzi 555.000 zł
Środki Gminy Pabianice 355 698 zł

Zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Rydzyny” o całkowitym koszcie netto 919 tys. pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 593.290 pln.

W ramach inwestycji przeprowadzono:

 • remont studni głębinowych : wymianę pomp, rurociągów tłocznych i armatury studziennej
 • wymianę rurociągów wodnych na odcinku studnia głębinowa- budynek SUW, budynek SUW- zbiornik magazynowy wody, zbiornik magazynowy wody- budynek SUW
 • wymianę kanałów kanalizacji technologicznej
 • montaż:
  • układu zasilania i sterowania pompami głębinowymi
  • instalacji technologiczna SUW
  • instalacji napowietrzania wody z centralnym zestawem napowietrzania.
  • instalacji odżelaziania i odmanganiania wody z filtrami ze złożem katalitycznym
  • instalacji wod -kan, wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji zasilania elektrycznego oraz oświetlenia
  • instalacji AKPiA procesu uzdatniania wody
 • remont budynku SUW

To pozwoli na uzdatnienie 190.000 m3 wody rocznie, a woda skierowana na sieć wodociągową spełniać będzie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


Zadanie: Wykonanie instalacji pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej.

Całkowity koszt zadania netto – 54600,00 zł
Dofinansowanie środkami WFOŚiGW w Łodzi – 47968,00 zł

Zainstalowanie pomp ciepła pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wyeliminowanie spalania oleju opałowego oraz uzyskanie oszczędności w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej.


Zadanie „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górce Pabianickiej” o całkowitym koszcie netto 1.087 tys. pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 976.300 pln.

W ramach inwestycji przeprowadzono:

Prace modernizacyjne w SUW:

 1. 
wymiana dotychczasowych urządzeń uzdatniających i hydroforowych pracujących w układzie jednostopniowej filtracji i jednostopniowego pompowania na układ jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z układem zbiorników wyrównawczych
 2. wymiana filtrów odżelaziająco – odmanganiających z indywidualnymi aeratorami na układ z centralnym aeratorem współpracującym z dwoma studniami głębinowymi nr.1 i nr.2
 3. remont studni i wymiana pomp głębinowych
 4. 
budowę dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych
 5. budowę pompowni II z pompami pracującymi w oparciu o przetwornice częstotliwości
 6. montaż pompy płucznej, sprężarek i dmuchawy oraz rurociągów i instalacji technologicznych z armaturą pomiarową i odcinającą
 7. 
remont odstojnika wód popłucznych
 8. budowę neutralizatora i zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne
 9. budowę linii kablowych zasilających pompy głębinowe oraz układy pomiarowe poziomu 
wody w zbiornikach retencyjnych i wód popłucznych
 10. wyposażenie stacji a agregat prądotwórczy
 11. 
montaż systemu elektronicznej kontroli pracy informujący operatora o występujących zakłóceniach i awariach, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęć wody. System pracował będzie w oparciu o sieć GSM i komunikaty SMS.

Prace rozbudowy i modernizacji budynku stacji:

 1. rozbudowa budynku stacji o nowe pomieszczenie hali głównej
 2. wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
 3. ocieplenie istniejących przegród zewnętrznych

To pozwoli na uzdatnienie 110.000 m3 wody rocznie, a woda skierowana na sieć wodociągową spełniać będzie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku i Kudrowicach – II etap“ realizowane przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej o całkowitym koszcie netto 3.950 tys. pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1.380.000 pln i dotacji w wysokości 920.000 pln

Etap drugi budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice przewiduje budowę dwóch sieci: grawitacyjnej DN 200 o długości 555,5 mb we wsi Kudrowice – zakres zrealizowany w roku 2014 oraz sieci ciśnieniowej (DN od 40 do 125) o długości 7.721 mb dla wsi Piątkowisko- realizacja w latach 2014-2015.

Nieruchomości we wsi Kudrowice zyskają możliwość podłączenia się do sieci grawitacyjnej przyłączami kanalizacyjnymi

Wszystkie nieruchomości zlokalizowane przy kanale ciśnieniowym zostaną do niego włączone za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków. Planuje się łącznie budowę 162 przydomowych przepompowni ścieków. Sieć ciśnieniowa zostanie wyposażona w sieciową przepompownię PS2 zlokalizowaną w okolicach szkoły. Ścieki z obiektów szkolnych i nowo budowanej hali sportowej zostaną doprowadzone grawitacyjnie bezpośrednio do tej przepompowni.

Nowo wybudowane sieci ciśnieniowe łączą się z istniejącą siecią ciśnieniową w skrzyżowaniu ul. Cynkowej z drogą powiatową (przed istniejącą studnią rozprężną SR1)

Ścieki z całego obszaru Piątkowiska i Kudrowic, w tym ok 35,9 tys. m3/rok z obszaru objętego II etapem prac, miejskim kolektorem sanitarnym doprowadzone będą na urządzenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków.


Nazwa zadania: Nasi mali przyjaciele- owady – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku w roku szkolnym 2014/2015

Wartość ogólna zadania – 18 002,00zł

Wysokość dotacji przyznanej z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację tego zadania – 16 102,00zł
W ramach realizacji programu przyrodniczo – ekologicznego – Nasi mali przyjaciele – owady realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku przewidziano następujące wycieczki:
Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła nad Pilicą
Mikrokosmos- Park Edukacyjno-Rozrywkowy w Ujeździe
Muzeum Przyrodnicze w Łodzi

Przewidziano również zakup nagród w konkursach:

Konkurs poetycki – (Kl. IV-VI )pt. „Wiersze i rymowanki o owadach”
Konkurs plastyczny- „Na pięknej łące owadów jest tysiące” – (kl. I-III)
Konkurs fotograficzny – „Owad w obiektywie” (kl.I-IV z rodzicami),
oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach zadania przeprowadzane są akcje proekologiczne i różne imprezy:
Pieszy rajd pod hasłem „Owadem jestem”- kl. I-III
Rowerowy raj pod hasłem „Mali mieszkańcy lasu” dla kl. IV-VI
Piknik pod hasłem „Nasi drobni przyjaciele ”,przegląd piosenki przyrodniczej ,inscenizacja
Wystawa prac plastycznych i fotografii z konkursu „Na pięknej łące owadów jest tysiące”, „Owad w obiektywie”
Przygotowanie tomiku wierszy i rymowanek z konkursu „Wiersze i rymowanki o owadach”
Akcja informacyjna dotycząca całego programu „Nasi drobni Przyjaciele”, uczniowie kółka przyrodniczego, przygotują informacje, które zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole. Prowadzenie zajęć z podstawy programowej związane z owadami na lekcjach przyrody i edukacji przyrodniczej


„Przyjaciele Ziemi” – moja wymarzona ekopracownia w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum w Piątkowisku rozpoczęło realizację programu ekologicznego w związku z utworzeniem pracowni ekologicznej w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Na ten cel uzyskaliśmy dotację z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI w kwocie 35100 zł.
Całkowity koszt zadania wynosi 45100 zł

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz zaplanowaniu działań i zajęć realizowanych w oparciu o utworzoną ekopracownię.
Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania „Moja wymarzona ekopracownia” w Gimnazjum w Piątkowisku obejmuje:
– pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
– sprzęt audio video: interaktywna tablica dotykowa, laptop, głośniki,
– wyposażenie pracowni ( zabudowa meblowa z witrynami i szufladami, biurko nauczycielskie, krzesła, ławki, rolety okienne, fototapeta, tablica biała),
– rośliny doniczkowe.
W ramach środków własnych szkoły został przeprowadzony remont pracowni (odświeżenie ścian, położenie paneli, zakup i zamontowanie nakładek renowacyjnych na parapety).

www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020” o całkowitym koszcie netto 29 000,00 zł zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 14 500,00 zł.

Przedmiotem opracowania były następujące elementy:

 1. Stworzenie bazy danych informacji nt. gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.
 2. Opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020”
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Pabianice w zakresie wdrażania PGN.
 4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w tym:
  • organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami i radnymi
  • wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjnych w formie ulotek.

Efektem realizacji zadania jest ustalenie stanu obecnego w zakresie emisji gazów cieplarnianych i źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz zaplanowanie działań zmierzających do obniżenia obu parametrów w określonym czasie i poprzez ściśle wyznaczone kierunki i sposoby działania w takich obszarach jak transport, budownictwo, przemysł, gospodarka rolna i rozwój infrastruktury publicznej.

Opracowanie PGN dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020 jest warunkiem pozyskania dofinansowania na inwestycje i działania związane z ochroną powietrza i odnawialne źródła energii w tym przez samorząd, podmioty prywatne i osoby fizyczne.


Zadanie „Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa) gm. Pabianice.” o całkowitym koszcie 544.883,90 pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 100.737 pln oraz w formie przeznaczenia środków z umorzenia w wysokości 241.196,90 pln.

W ramach realizacji zadania zamontowanych zostanie 41 szt. zestawów oświetlenia fotowoltaicznego, które wykorzystywać będą energię ze źródła odnawialnego- energii słonecznej. Dla zapewnienia zbilansowania energii niezbędnej w okresach o niskiego nasłonecznienia planowane jest wykonanie instalacji kablowej zasilającej lampy.

Każdy zestaw składa się z oraz dwóch ogniw fotowoltaicznych, każde o mocy 195W i oprawy oświetleniowej LED o mocy 36 W ze sterownikiem mikroprocesorowym.
Pozyskana energia magazynowana będzie w dwóch akumulatorach żelowych 12V DC o poj. 200 Ah każdy.

Do sterowania pracą wszystkich elementów wykorzystywany będzie mikroprocesorowy kontroler, który pełnić będzie funkcję zabezpieczenia elementów oraz kontroli przepływu między akumulatorami, a oprawą oświetleniową.


Zadanie „Rozbudowa wodociągu we wsi Kudrowice dz. nr ewid. 287/17” o całkowitym koszcie netto 44.530,52 pln zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie przeznaczenia środków z umorzenia w wysokości 31.716,50 pln.

Powyższa rozbudowa pozwoliła na zracjonalizowanie pracy sieci wodociągowej i zabezpieczenie dostaw wody na terenie Gminy

 

 


Logo WFOŚ w Łodzi

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie,
gm. Pabianice dz.nr 216/1″ zostało dofinansowane w ramach umowy umorzeniowej środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 478.387 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Pabianice odcinek zlokalizowany w obrębie m. Jadwinin w pasie drogi gminnej na działkach nr 216/1 i 115/16.
Odcinek kanalizacji grawitacyjnej o Dn200 i łącznej długości 589,15 mb oraz odcinek 26,94 mb kanalizacji tłocznej Dn 160 został włączony do istniejącej studni na kanale sanitarnym Dn 200 kanalizacji gminnej zlokalizowanej w drodze gminnej, dz. nr 213/1 i za jej pośrednictwem ścieki miejskim kolektorem sanitarnym doprowadzane będą na urządzenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Inwestycja przyczyni się do umożliwienie oczyszczenia ścieków sanitarnych z miejscowości Jadwinin, w ilości ponad 963 m3 rocznie

www.zainwestujwekologie.pl


Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach, gm. Pabianice

 zostało dofinansowane w ramach umowy umorzeniowej środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 69.720 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę systemu fotowoltaicznego wraz z dostawą kompletnego oprzyrządowania i okablowania oraz dokonano przyłączenia elektrowni PV do sieci wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody oraz wykonano przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej. Moc instalacji [kWe] – 20,25
Ilość paneli [szt.] – 75
Rodzaj ogniw fotowoltaicznych – polikrystaliczne

Inwestycja przyczyni się do redukcji emisja zanieczyszczeń do atmosfery o 20%

www.zainwestujwekologie.pl


Stacja Uzdatniania Wody w Rydzynach we wszystkich zakresach  funkcjonowanie tj. do technologii, ogrzewania pomieszczeń oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wykorzystuje energię elektryczną dostarczaną przez sieć dystrybucyjną PGE. Roczne zużycie energii elektrycznej to ok 66.000 kWh.
Dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,42 kW składającej się z 68 paneli fotowoltaicznych zamontowanych na gruncie i dachu stacji, około 1/3 zużywanej rocznie energii elektrycznej pochodzić będzie z odnawialnego źródła energii.
To pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 16,5 tony w ciągu roku.

Realizacja inwestycji o wartości 147.108,00 zł brutto sfinansowana jest ze środków własnych Gminy Pabianice oraz z udziałem dotacji w wysokości 71.760,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Accessibility Toolbar