Konkurs ofert na opiekuna dziennego – Gmina Pabianice

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 45 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650), ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), uchwały Nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację opieki nad dziećmi do lat trzech z terenu Gminy Pabianice przez dziennego opiekuna
I. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna:
• W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
– osoby fizyczne;
– osoby spełniające wymogi określone w art. 39 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650):
• dające rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełniające obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
• nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
• posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
• odbyła:
– 160 godzinne szkolenie albo
– 40 godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust.1.
• do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna;
• odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenia z udzielaniu dziecku pierwszej pomocy;
• posiada stan zdrowia umożliwiający świadczenie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym nie chorują na choroby przewlekłe;
• posiada tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
• wyrazi zgodę na przeprowadzenie wizytacji lokalu, w którym odbywać się będzie opieka.

U kandydatów na dziennych opiekunów, których oferty zostaną zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym, zostanie przeprowadzona wizytacja lokalu, podczas której Komisja oceniani stan faktyczny lokalu. Wynik wizytacji będzie stanowić składową przy ocenie merytorycznej złożonej oferty.

• W ramach konkursu planuje się zatrudnienie 1 dziennego opiekuna;
• Konkurs nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usługi wyżywienia dla dzieci;
II. Termin i warunki realizacji zadania:
• zadanie realizowane będzie w terminie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
• rekrutacja dzieci będzie prowadzona przez dziennego opiekuna;
• w sytuacji objęcia opieką własnych dzieci, łączna liczba dzieci pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć maksymalnej liczby dzieci określonej przepisami. Liczba dzieci określonych w umowie będzie pomniejszona o liczbę własnych dzieci dziennego opiekuna;
• zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603,650) do 10 godzin dziennie;
• zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
• prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwych do wieku dziecka;
• zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do zabawy oraz odpoczynku;
• wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie uchwały nr XLVIII/457/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, dziennika obecności dziecka, zawierającego potwierdzaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o czasie pobytu dziecka u opiekuna dziennego.
• rozliczenie z gminą następować będzie co miesiąc, po wykonaniu usługi. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany numer konta bankowego w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po dostarczeniu prawidłowo wystawionego rachunku.
• umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej;
• oferent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
• Wójt gminy Pabianice będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę, a wpisu do wykazu dokona najpóźniej 14 dni przed zatrudnieniem opiekuna.

III. Wymagane dokumenty:

• prawidłowo wypełniony formularz ofertowy,

• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• oświadczenie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
• załącznik nr 1 do ogłoszenia wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Pabianice.

IV. Termin składania ofert:

• oferty należy składać (pocztą lub osobiście) w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na dziennego opiekuna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w terminie do 16 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
• czynności otwarcia ofert oraz ich zaopiniowania dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice nr 27/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
• na etapie rozpatrywania ofert pod kątem formalnym oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
• oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

• rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otwarcia ofert;
• oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję, która wypracuje propozycję kandydatów na opiekuna dziennego, a ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy Pabianice.
• złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
• oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej pod kątem następujących kryteriów:
– dotychczasowe doświadczenia w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 10 pkt
– godziny sprawowania opieki – 10 pkt
– deklaracja do opieki nad określoną liczbą dzieci – 10 pkt

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pabianice.

Dane oferentów przetwarzane są zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wzory załączników i klauzula odnośnie danych osobowych dostępne są na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

Accessibility Toolbar