Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Rodzaj zadania.

1) imprezy kulturalne

2) imprezy plenerowe

3) festiwale folklorystyczne

4) przeglądy folklorystyczne o zasięgu terytorialnym obejmującym co najmniej powiat pabianicki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. – 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia 25 czerwca do dnia 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs Folklor” lub za pośrednictwem poczty.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Pełna treść ogłoszenia z ewntualnymi zmianami/uzupełnieniami: bip.pabianice.gmina.pl/?a=5886

Accessibility Toolbar