Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku”

Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 roku ”

Rodzaj zadania.
1) kolonie,
2) obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, zdrowotne i sportowe,
3) wycieczki,
4) półkolonie,
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice lub uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ( stacjonarnego i wyjazdowego), określonego w uchwale Rady Gminy Pabianice nr II/14/2018 r. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w ciągu roku budżetowego 2019 w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
wynosi: 90. 000 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz załączniki: bip.pabianice.gmina.pl/?a=6308

Accessibility Toolbar