Konsultacje społeczne treści Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 – 2023

Gmina Pabianice przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023. W dniach od 1 czerwca do 6 lipca bieżącego roku odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu. Projekt Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym przez 35 dni będzie dostępny na stronie internetowej gminy www.pabianice.gmina.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Torowej 21 w Pabianicach w Sekretariacie. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie go do dnia 06.07.2016 r. na adres mailowy: magdalena.kardas@pabianice.gmina.pl lub w wersji papierowej do Sekretariatu Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.

W procesie opracowania ostatecznego dokumentu Strategii istotny jest udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych, przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego, Strategia stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, radnych Rady Gminy, przedstawicieli różnych środowisk w gminie do wypowiedzenia się w sprawie Strategii. Jest ona jednym z podstawowych dokumentów definiujących najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe gminy, w tym zawiera kierunki interwencji, czyli wydatkowania środków z budżetu gminy w kolejnych latach. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023 obejmuje syntetyczną diagnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny w kategoriach sił i słabości oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT), a także rozstrzygnięcia strategiczne. Na ostatnią ze wskazanych kategorii składają się: wizja, priorytety strategii, cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki interwencji w rozumieniu kluczowych zadań. Ponadto, konkretyzacja zaproponowanych zapisów strategicznych następuje poprzez określenie spójności Strategii w relacji do dokumentów planujących rozwój: Polski i Europy, województwa łódzkiego, powiatu pabianickiego (w perspektywie do 2023 roku).

Gmina do opracowania dokumentu wyłoniła w drodze zapytania ofertowego firmę konsultingową – PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi. Proces przygotowania Strategii rozpoczął się w marcu 2016 roku. Opracowano formularz ankiety i przeprowadzono w dniach 18 marca do 11 kwietnia badanie ankietowe wśród mieszkańców. Celem badania ankietowego było zdiagnozowanie opinii społeczności lokalnej na temat jakości życia w gminie Pabianice oraz w zakresie różnych aspektów jej funkcjonowania. Uzyskano 120 wypełnionych kwestionariuszy, w tym 73 odpowiedzi internetowe oraz 47 ankiet papierowych. Wyniki badania ankietowego opisano w raporcie z badania ankietowego, który jest załącznikiem do Strategii.

Ponadto, by umożliwić większy udział mieszkańców w tworzeniu tego dokumentu, zrealizowano w dniu 28 kwietnia warsztaty konsultacyjne do dokumentu Strategii w Urzędzie Gminy w godzinach 16.00-18.00. Warsztaty miały jednocześnie charakter spotkania otwartego dla mieszkańców gminy. Uczestnicy mogli wypowiedzieć się co do potrzeb w gminie i określić najważniejsze przedsięwzięcia na najbliższe lata. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w warsztatach, mieli okazję przyjrzeć się gminie na nowo poprzez ciekawą technikę wirtualnego spaceru badawczego po gminie. Określono miejsca tożsamości lokalnej w gminie, miejsca atrakcyjne i integracji społecznej. Opisano również miejsca niebezpieczne i zaniedbane. Rozmowa o istotnych dla rozwoju miejscach na terenie gminy Pabianice stała się punktem wyjścia dla nakreślenia podstawowych potrzeb i kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata. Rekomendacje ze spotkania warsztatowego stały się załącznikiem do Strategii. Powstała dokumentacja fotograficzna ze spotkania.

Kolejnymi etapami wypracowania ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023 prócz obecnie prowadzonych konsultacji z mieszkańcami będą warsztaty konsultacyjne w dniach 21- 23.06.2016 r. w Urzędzie Gminy Pabianice w sali nr 32 w godz. popołudniowych. Szczegóły będą podane na tydzień przed terminem spotkania. Celem warsztatów będzie poznanie opinii mieszkańców o obecnym kształcie dokumentu, celach w nim określonych i kierunkach rozwoju. Rekomendacje z tego spotkania również będą ważnym załącznikiem do Strategii. Sam projekt Strategii jeszcze nie jest ostateczny i będzie podlegał korektom, jeśli wynikną one z konsultacji. Następnie dokument zostanie skonsultowany w instytucjach: w sprawie oddziaływania na środowisko o pozytywną opinię dla dokumentu gmina będzie się starać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Łodzi. Po wykonaniu Szczegółowej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu, Rada Gminy po kolejnych 21-dniowych już konsultacjach Prognozy z mieszkańcami, będzie mogła przyjąć uchwałą Strategię do wdrożenia. Dokument Strategii umożliwia aplikowanie o fundusze zewnętrzne dla przedsięwzięć wpisujących się w kierunki i cele Strategii.

W procesie opracowania ostatecznego dokumentu Strategii istotny jest udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych, przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego, Strategia stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową.

Accessibility Toolbar