Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice

Od 27 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. na terenie sołectwa Gorzew-Okołowice odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice.

Konsultacje zostały zarządzone przez Wójta Gminy Pabianice Zarządzeniem nr 53/2022 z dnia 11.04.2021 r. na wniosek mieszkańców sołectwa. Pod wnioskiem o dokonanie podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa, tj. sołectwo Gorzew i sołectwo Okołowice, podpisało się 61 osób. Na podstawie wpisu do rejestru ewidencji ludności oraz złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych ustalono, że mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice jest 51 z 61 podpisanych osób.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także postanowienia wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Pabianice zarządzono powyższe konsultacje, których wynik zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Gminy podczas podejmowania decyzji o podziale sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12 kwietnia do 6 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.pabianice.gmina.pl. Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Andżelika Struzikiewicz.

Szczegółowe informacje: bip.pabianice.gmina.pl/5473/3/konsultacje-w-sprawie-podzialu-solectwa-gorzew-okolowice.html

UWAGA!

Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed 27 kwietnia 2022 r. lub po dniu 20 maja 2022 r. nie będą brane pod uwagę.

Accessibility Toolbar