Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – projekty uchwał.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jak będzie działał system gminny?

  • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, – oczekuj informacji ze strony urzędu gminy;
  • Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty;
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;
  • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
  • Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina
  • poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad XXVII sesji Rady Gminy zaplanowanej na 3 grudnia 2012 r.

Accessibility Toolbar