Obowiązki użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma obowiązek posiadania pisemnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

Związane jest to z reakcjami beztlenowymi zachodzącymi podczas długich okresów przebywania ścieków w zbiorniku, cementowaniem osadów dennych, wzrostem stężeń zanieczyszczeń, wskaźników ChZT, BZT5, i zawiesin ogólnych.

Długie odstępy pomiędzy opróżnianiem zbiornika powodują, że ścieki wybierane są w stanie zgniłym, a pod względem składu podobne są do osadów o bardzo wysokim uwodnieniu. Wydzielają nieprzyjemny zapach siarkowodoru i mają czarno-szarą barwę. Ponieważ procesy oczyszczania są wrażliwe na duże zmiany zarówno ilości, jak też jakości ścieków, muszą być z dużą ostrożnością dozowane na zlewni do ogólnej ilości ścieków poddawanych procesom oczyszczania.

Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji a w przypadku jej braku raz na rok.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane, tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Dlatego też policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości.

Należy zaznaczyć, że największym zadaniem w tym zakresie jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia społeczeństwa, bowiem w wielu przypadkach nie wystarczy tylko kara grzywny w postaci mandatu.
Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli czy Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dlatego należy sobie zdać sprawę, że to mieszkańcy muszą dbać o czystość i porządek w miejscu, w którym mieszkają, o swoje zdrowie i zdrowie swoich sąsiadów.

Źródło: bibliotekanauki.pl/articles/101205

Accessibility Toolbar