Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pabianice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice:

– Uchwały Nr XXIX/250/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew),

– Uchwały Nr XXIX/249/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin),

– Uchwały Nr XXIX/248/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/308/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. (dla terenu obejmującego część wsi Bychlew, część wsi Władysławów, część wsi Terenin i część wsi Hermanów),

– Uchwały Nr XXIX/251/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Bychlew).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANÓW.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 1 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi: Szynkielew, Jadwinin, Bychlew, Władysławów, Terenin i Hermanów, Bychlew).

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (pok. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl

w terminie do dnia 1 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Accessibility Toolbar