Ogłoszenie Wójta Gminy Pabianice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pabianice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr X/82/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 lutego 2017 r. do 14 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach w godzinach od 11:oo do 13:oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice lub na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice w godzinach od 13:00 – 15:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

ˉ o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew,

–  o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionej wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (po. 11 lub w sekretariacie pok. 1)
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@Pabianice.gmina.pl w terminie do dnia 28 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Accessibility Toolbar