OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 14 listopada 2023 r.

Nr sprawy: PPN.6721.1.2023

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały Nr LXXXIV/545/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w: Jadwininie, Jadwininie i Pawlikowicach, Pawlikowicach, Janowicach, Piątkowisku, Petrykozach i Szynkielewie, Szynkielewie oraz Świątnikach.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pabianice na adres Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl. lub na adres skrytki ePUAP /UrzadGminyPabianice/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Uchwała Rady Gminy w Pabianicach dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.pabianice.gmina.pl/download/attachment/5570/uchwala2023nr545.pdf oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Gminy Pabianice, Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. 11, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pabianice: bip.pabianice.gmina.pl/1617/ochrona-danych-osobowych-klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (ul Torowa 21, 95-200 Pabianice).
Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Accessibility Toolbar