Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku

Działając na podstawie art.11 ust.2,art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) , uchwały Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są po adresem: bip.pabianice.gmina.pl/5218/2/20220302-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-organizacji-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2022-roku.html

Accessibility Toolbar