Sprzątanie cmentarza w Wysieradzu

Sprzątanie cmentarza w Wysieradzu

Masz wolną sobotę ? Chcesz nam pomóc zrobić coś dobrego? Poznać przeszłość na żywo? Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic Razem z Gminą Pabianice zapraszamy wszystkich chętnych na sprzątanie cmentarza w Wysieradzu.

Przywróćmy pamięć o ludziach którzy mieszkali w naszym regionie i żołnierzy, którzy walczyli i zostali tu pochowani. Pomóż nam uporządkować cmentarz przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych.

Zapewniamy: spotkanie z pozytywnie zakręconymi ludźmi na punkcie dziejów Pabianic i regionu, trochę siłowni pod chmurką 😊, po skończonej pracy ognisko z małym poczęstunkiem.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice podaje do publicznej wiadomości informacje o uproszczonej ofercie  realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Treść oferty: bip.pabianice.gmina.pl/download/attachment/2858/20210921_ofertareazlizacjizadaniapublicznego.pdf

Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej

Gmina Pabianice zrealizowała projekt lokalny pn. „Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach projektu zostały zakupione zostały namioty plenerowe wraz z kompletem stołów i ławek oraz kociołek gastronomiczny do gotowania potraw kuchni polowej. Podczas pikniku spotkania integracyjnego mieszkańcy brali udział w nasadzeniach kwiatów i roślin zakupionych w ramach niniejszego projektu. Celem projektu jest pogłębienie integracji mieszkańców z obszarem sołectwa i zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców sołectwa Konin-Majówka oraz wspieranie inicjatyw i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Konin.

Zakup ciągnika z udziałem środków WFOŚiGW

Zadanie „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice” o całkowitym koszcie 535 050,00 zł brutto zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 535 050,00 zł.

W ramach zadania zakupiliśmy ciągnik marki New Holland T6.125 wraz z osprzętem: wysięgnikiem wielofunkcyjnym, głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi i odmularką do rowów.

www.wfosigw.lodz.pl/