Obowiązki użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Czytaj dalej

Szkolenie dla rolników – Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady

Łódzki ośrodek doradztwa rolniczego zs. w Bratoszewicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Łask

Zaprasza w dniu 07.03.2023 r. (wtorek), godz. 10.00

na szkolenia na temat:

  1. Płatności bezpośrednie 2023 nowe zasady. Mechanizmy wsparcia dochodów gospodarstw rolnych poprzez: – płatności bezpośrednie – nowe wymogi warunkowości, ekoschematy.

Prowadzący: Zbigniew Łaptuta ŁODR

Miejsce szkolenia: Górka Pabianicka sala OSP

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR

Uwaga. Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR w Pabianicach od dnia 02.03.2023 r.

Nowa siedziba ARiMR znajduje się przy ul. Partyzanckiej 15 w Pabianicach (róg Lutomierskiej). Ponadto w dniach 28.02. – 01.03.2023 r. nie będzie kontaktu teleinformatycznego z biurem.

Szkolenie dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Pabianicach zapraszam na szkolenie, które to odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym tzw. „szkolenie chemizacyjne” w sali OSP Górka Pabianicka o godz. 10:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia.

Uwaga! Proszę o potwierdzenie uczestnictwa SMS-em (imię i nazwisko, kurs chemizacyjny Górka Pabianicka) lub telefonicznie  pod nr tel.  600-293-962. Opłata za kurs wynosi 120 zł, wpłata na kursie.

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika

„Ewidencja zabiegów ochrony roślin”.

Liczba miejsc ograniczona.     

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 Grzegorz Antoniewski

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Czytaj dalej

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Pabianice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Pabianice zwraca się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice, o wypełnienie Zgłoszenia, które obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Pabianice –  pok. 22
lub pobrać ze strony: www.bip.pabianice.gmina.pl

Prosimy o złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w formie:

– listownie na adres Urzędu

– osobiście w Urzędzie Gminy pok. 22

– przekazać sołtysowi (prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi ewentualną korektę złożonego Zgłoszenia),

– ewentualnie przesłać skan na adres e-mail: zbiorniki@pabianice.gmina.pl – z jednoczesnym wysłaniem oryginału pocztą do Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 42 213-96-60 wew. 125

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na wezwanie organu kontrolującego.

Formularz ankiety:

Informacja Wójta Gminy Pabianice o przyznaniu dotacji

Na podstawie § 8 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku, informuję, że przyznano dotację następującym podmiotom:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Bychlew – 75 000 zł (sekcja piłki nożnej 66 000 zł, sekcja tenisa stołowego 3 500 zł, sekcja szachowa 2 750 zł, sekcja siatkówki młodzieżowej 2 750 zł)
  2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piątkowisko – 65 000 zł (sekcja piłki nożnej – 65 000 zł) Łącznie rozdysponowano środki w wysokości 140 000 zł.

Informacja o pracy kasy 29 i 30 grudnia 2022 r.

29 grudnia kasa Urzędu Gminy w Pabianicach będzie czynna do godziny 12:00.

30 grudnia kasa Urzędu Gminy w Pabianicach będzie nieczynna. W tym dniu wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Pabianice.

Informujemy również, że opłaty za śmieci oraz faktury za wodę i ścieki będą wystawiane do dnia 29 grudnia do godziny 12:00.

Accessibility Toolbar