Kolej Dużych Prędkości – termin zgłaszania uwag do 15 listopada 2022 r.

20 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Petrykozach odbyła się III tura spotkań z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przedstawicielami Multiconsult Polska sp. z o.o. w zakresie wyboru wariantu inwestorskiego W51 przebiegu Kolei Dużych Prędkości z Łodzi do Wrocławia przez gminę Pabianice.

Mapa wybranego wariantu inwestorskiego dostępna jest po kliknięciu na link poniżej:

www.cpk.pl/pl/wariant-inwestorski

Mieszkańcy gminy Pabianice mogą do dnia 15 listopada 2022 r. zgłaszać swoje wnioski i uwagi w zakresie rozwiązań zaproponowanych w wariancie inwestorskim. W związku z tym, iż 15 listopada 2022 r. jest dniem ostatecznym przekazania zebranych uwag Centralnemu Portowi Komunikacyjnego przez Urząd Gminy w Pabianicach zaleca się przekazanie ich do dnia 8 listopada 2022 r. Wnioski i uwagi mogą być składane na wzorze formularzu zamieszczonym w linku poniżej. Formularz dostępny jest również do wypełnienia w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Wzór formularza wniosków i uwag

Urząd Gminy w Pabianicach informuje, iż wszystkie wnioski zostaną przekazane CPK sp. z o.o. Jednocześnie należy wskazać, iż przedstawiciele CPK sp. z o.o. poinformowali, iż wnioski dotyczące wybrania innego wariantu nie będą już rozpatrywane, a składane wnioski i uwagi mieszkańców powinny odnosić się do wybranego już wariantu inwestorskiego W51, który będzie uszczegółowiany na etapach uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę.   

Poniżej zamieszcza się propozycję dotychczas zgłoszonych uwag.

Uwagi Gminy Pabianice do wariantu inwestorskiego – Projekt

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Gmina Pabianice realizuje projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach poprzez rozbudowę infrastruktury szkoły oraz jej doposażenie.

Całkowita wartość projektu przed przetargiem wynosi 5 657 292,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 854 246,87 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Informacja w sprawie obowiązku utrzymania nieruchomości przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

Urząd Gminy Pabianie przypomina, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 05.12.2008r.      o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657) każdy właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest zobowiązany utrzymywać ją w należnym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
  • usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
  • usuwać odchody zwierząt z posesji.

III tura konsultacji KDP

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o. o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o. o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla inwestycji kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica – Wrocław Główny.

W związku z realizacją ww. zadania firma Multiconsult Polska zaprasza na spotkanie z mieszkańcami gminy Pabianice w dniu 20.09.2022 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Petrykozach, Petrykozy 52.

Celem spotkania będzie:
• zaprezentowanie mieszkańcom obecnego etapu prac związanego z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Informacje o terminach zebrań sołeckich

1. Zebranie wiejskie sołectwa Bychlew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie.

2. Zebranie wiejskie sołectwa Hermanów w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 19 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

3. Zebranie wiejskie sołectwa Kudrowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP Kudrowice.

4. Zebranie wiejskie sołectwa Świątniki w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 6 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w barze przy sklepie w Górce Pabianickiej.

5. Zebranie wiejskie sołectwa Wola Żytowska w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 16 września 2022 r. o godz. 20:00 w pierwszym terminie i o godz. 20:15 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowksiej.

6. Zebranie wiejskie sołectwa Porszewice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 13 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie na byłym boisku szkolnym w Porszewicach (działka gminna).

7. Zebranie wiejskie sołectwa Piątkowisko w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP Piątkowisko.

8. Zebranie wiejskie sołectwa Okołowice w temacie wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 21 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim w budynku stacji uzdatniania wody w Okołowicach .


9. Zebranie wiejskie sołectwa Górka Pabianicka w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 22 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie OSP w Górce Pabianickiej.

10. Zebranie wiejskie sołectwa Pawlikowice w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 12 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w OSP w Pawlikowicach.

11. Zebranie wiejskie sołectwa Rydzyny w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 15 września 2022 r. o godz. 18:30 w pierwszym terminie i o godz. 18:45 w drugim terminie w OSP w Rydzynach.


12. Zebranie wiejskie sołectwa Żytowice, Wysieradz w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 26 września 2022 r. o godz. 19:00 w pierwszym terminie i o godz. 19:15 w drugim terminie w OSP w Żytowicach.


13. Zebranie wiejskie sołectwa Gorzew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 28 września 2022 r. o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie w OSP w Gorzewie.

14. Zebranie wiejskie sołectwa Terenin w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Terenin 27).


15. Zebranie wiejskie sołectwa Szynkielew w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 20 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w domu sołtysa (Szynkielew 60).

16. Zebranie wiejskie sołectwa Petrykozy, Petrykozy Osiedle w temacie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 r. odbędzie się dnia 27 września 2022 r. o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:15 w drugim terminie w starym ośrodku zdrowia w Petrykozach .

Awaria wodociągu.

UWAGA mieszkańcy wsi Żytowice, Wysieradz, Janowice, Wola Żytowska i Kudrowice!

W związku z awarią sieci wodociągowej Gmina Pabianice informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku nastąpi przerwa w dostawie wody do godz.14:00.

Czas przerwy w dostawie wody może ulec zmianie

Accessibility Toolbar