Informacja Wójta Urzędu Gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Ludność Gminy Pabianice stan na dzień 31.12.2012r.

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały: 6244 osób, w tym:

 • mężczyzn – 3051
 • kobiet – 3193

Dla porównania:

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 grudnia Rada Gminy Pabianice podjęła uchwałę nr XXVII/229/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Pabianice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Czytaj dalejStawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – projekty uchwał.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Czytaj dalejNowy system gospodarki odpadami komunalnymi – projekty uchwał.

Informacja wójta gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w październik 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

 1. W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” pomocą zostało objętych 59 uczniów. Dotacja przyznana dla gminy wynosi 11.505 zł.
 2. 25 października odbyło się zebranie z dyrektorami szkół gminnych podczas którego omówiono sprawy organizacyjne placówek oświatowych w tym m.in. planowane budżety szkół na 2013 r.
 3. W szkołach z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości, podczas których Wójt Gminy wręczał nauczycielom dyplomy i nagrody.

  Czytaj dalejInformacja wójta gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w październik 2012 r.

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy we wrześniu 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Wójt Gminy Pabianice wydał zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Czytaj dalejInformacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy we wrześniu 2012 r.

Zaproszenie na bezpłatną mammografię.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z możliwośći wykonania bezłpatnego badania mammograficznego wykonywanego w ramach programu NFZ. Rejestracja na badanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod nr tel. 58 666 2 444 lub 801 080 007 oraz na stronie internetowej www.rejestracja.fado.pl

Badanie odbędzie się 29 września 2012 r.

Czytaj dalejZaproszenie na bezpłatną mammografię.

Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Rok szkolny 2012/2013 jest kontynuacją zmian programowych w edukacji wynikających z reformy oświatowej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2009 r.

W nowym roku szkolnym przewiduje się zmiany organizacyjne w Gimnazjum w Piątkowisku, polegające na zlikwidowaniu jednego oddziału klasy III i utworzeniu dodatkowego oddziału klasy I. W sumie łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu oddziałów będzie 12.

Czytaj dalejInformacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Analiza perspektyw demograficznych w kolejnych pięciu latach w grupie wiekowej do lat 16 w kontekście istniejącej bazy oświatowej

Przedstawione niżej opracowanie ma na celu pokazanie pięcioletniej perspektywy i prognozy demograficznej, która determinuje w najwyższym stopniu kształt gminnej oświaty, liczbę i wielkość placówek, wielkość zatrudnienia, szanse rozwoju lub ich brak. Prognoza i wypływające z niej wnioski mogą ulec zmianie w przypadku podjęcia kolejnych nowych uregulowań ustawodawczych np. kolejnego przesunięcia w czasie obniżenia wieku szkolnego.

Czytaj dalejAnaliza perspektyw demograficznych w kolejnych pięciu latach w grupie wiekowej do lat 16 w kontekście istniejącej bazy oświatowej

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy w lipcu i sierpniu 2012 r.

Przetargi

 1. W dniu 5 lipca br. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pabianice.
  W dniu 23 lipca wybrano ofertę firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o z Łodzi za kwotę 95 812,00 zł brutto. Była to jedyna oferta złożona w tym przetargu. W końcu sierpnia sprzęt do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapeutycznych dotarł do szkół. Finansowanie w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Czytaj dalejInformacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy w lipcu i sierpniu 2012 r.

Informacja dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.

Czytaj dalejInformacja dla przedsiębiorców.