Informacja o zmianie Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pokój nr 11 w godzinach od 9:00 do 14:00. Projekt zmian studium dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że Wójt Gminy Pabianice przedłuża okres składania wniosków o przyznanie dofinansowania  na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 31.10.2013 r.

Dowiedz się więcej

Informacja o naborze wniosków na dofinansowaniebudowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Od 8 sierpnia do 30 września 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich kompletność).

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XXXVII/315/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Dowiedz się więcej

Przedłużono rekrutację do projektu Młodzi niezależni

Urząd Pracy - logo

Do 2 sierpnia 2013 przedłużono nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 7 kandydatów.

Dowiedz się więcej

Nadleśnictwo Grotniki zaprasza na spotkanie w sprawie Uroczyska Porszewice

Nadleśnictwo Grotniki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Porszewic i okolic na spotkanie które odbędzie się w dniu 18.07.2013 r. o godz. 16:00 — w okolicy Ośrodka Konferencyjno-Rekolekcyjnego Archidiecezji Łódzkiej. W związku z dużymi kontrowersjami powodowanymi przez prowadzone prace gospodarcze oraz inicjatywą „UROCZYSKO PORSZEWICE – użytek ekologiczny, nie gospodarczy, jestem za!” Nadleśnictwo Grotniki organizuje powyższe spotkanie w celu przybliżenia wszystkim zainteresowanym zasad na których oparte są działania prowadzone przez Nadleśnictwo Grotniki na terenie Uroczyska Porszewice. SERDECZNIE … Dowiedz się więcej

Projekt Młodzi niezależni

Urząd Pracy - logo

Od 8 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu Młodzi niezależni realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja potrwa do 19 lipca.
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25 roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 7 kandydatów.

Dowiedz się więcej

Nabór wniosków w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Logo - BU-DUJ

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII), które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dowiedz się więcej

Informacja o przystąpieniu do zmiany Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla obszaru części wsi Pawlikowie) oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice (dla terenów obejmujących część wsi Kudrowice, Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowań w terminie do dnia 24 lipca 2013 r

Dowiedz się więcej

Informacja o możliwości odbioru pojemników na odpady komunalne.

Urząd Gminy w Pabianicach informuje że pojemniki na odpady komunalne zmieszane, odpady komunalne selektywnie zbierane oraz harmonogram odbioru odpadów, należy samodzielnie odebrać – od dnia 27 czerwca 2013 r. – u sołtysów poszczególnych sołectw. Harmonogramy odbioru są również dostępne na stronie internetowej poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Pabianice.

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Ciągnik rolniczy

Od 13 czerwca 2013 r. uległy zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy mogą ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar