Projekt “Młodzi niezależni”

Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach do 26 marca 2013 prowadzi rekrutację w ramach projektu Młodzi niezależni realizowanego w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 30 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, którzy nie ukończyli 25 roku życia i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

Akcja Szybki PIT

W ramach Akcji Szybki PIT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach zaprasza dnia 19.03.2013 r. w godz. 16.00-17.30 na spotkania instruktażowe w zakresie składania deklaracji drogą elektroniczną. Spotkania odbędą się w sali nr 8 w budynku A (zainteresowanych prosimy o wcześniejszą deklarację chęci uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: us1016@ld.mofnet.gov.pl , temat wiadomości: „e-deklaracje”).

Dowiedz się więcej

1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2013 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dowiedz się więcej

Za bilet autobusowy płacimy… komórką

Za bilet zapłać komórką

Pasażerowie autobusów linii 260, 261, 262 i 265 oraz całej pabianickiej komunikacji miejskiej od 1 marca mogą kupić bilet przy pomocy telefonu komórkowego. Pierwszy bilet do 4 zł dostaniemy w systemie SkyCash gratis. SkyCash to ogromne udogodnienie dla pasażerów. Bilety można kupować w każdym miejscu, niezależnie od pory dnia, bez konieczności szukania kiosku i drobnych.

Dowiedz się więcej

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 grudnia Rada Gminy Pabianice podjęła uchwałę nr XXVII/229/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Pabianice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Dowiedz się więcej

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – projekty uchwał.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dowiedz się więcej

Informacja wójta gminy o pracy między sesjami Rady Gminy w październik 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

  1. W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” pomocą zostało objętych 59 uczniów. Dotacja przyznana dla gminy wynosi 11.505 zł.
  2. 25 października odbyło się zebranie z dyrektorami szkół gminnych podczas którego omówiono sprawy organizacyjne placówek oświatowych w tym m.in. planowane budżety szkół na 2013 r.
  3. W szkołach z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości, podczas których Wójt Gminy wręczał nauczycielom dyplomy i nagrody.

    Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar