Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy we wrześniu 2012 r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Wójt Gminy Pabianice wydał zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Dowiedz się więcej

Zaproszenie na bezpłatną mammografię.

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat do skorzystania z możliwośći wykonania bezłpatnego badania mammograficznego wykonywanego w ramach programu NFZ. Rejestracja na badanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 pod nr tel. 58 666 2 444 lub 801 080 007 oraz na stronie internetowej www.rejestracja.fado.pl

Badanie odbędzie się 29 września 2012 r.

Dowiedz się więcej

Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Rok szkolny 2012/2013 jest kontynuacją zmian programowych w edukacji wynikających z reformy oświatowej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2009 r.

W nowym roku szkolnym przewiduje się zmiany organizacyjne w Gimnazjum w Piątkowisku, polegające na zlikwidowaniu jednego oddziału klasy III i utworzeniu dodatkowego oddziału klasy I. W sumie łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu oddziałów będzie 12.

Dowiedz się więcej

Analiza perspektyw demograficznych w kolejnych pięciu latach w grupie wiekowej do lat 16 w kontekście istniejącej bazy oświatowej

Przedstawione niżej opracowanie ma na celu pokazanie pięcioletniej perspektywy i prognozy demograficznej, która determinuje w najwyższym stopniu kształt gminnej oświaty, liczbę i wielkość placówek, wielkość zatrudnienia, szanse rozwoju lub ich brak. Prognoza i wypływające z niej wnioski mogą ulec zmianie w przypadku podjęcia kolejnych nowych uregulowań ustawodawczych np. kolejnego przesunięcia w czasie obniżenia wieku szkolnego.

Dowiedz się więcej

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami rady gminy w lipcu i sierpniu 2012 r.

Przetargi

  1. W dniu 5 lipca br. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pabianice.
    W dniu 23 lipca wybrano ofertę firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o z Łodzi za kwotę 95 812,00 zł brutto. Była to jedyna oferta złożona w tym przetargu. W końcu sierpnia sprzęt do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapeutycznych dotarł do szkół. Finansowanie w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Dowiedz się więcej

Informacja dla przedsiębiorców.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem.

Dowiedz się więcej

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Górce Pabianiciej.

Wójt Gminy Pabianice wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice Nr XXII/175/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice

Położenie nieruchomości: Obręb 03 Górka Pabianicka, Nr działki 119/1

Opis nieruchomości: Działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej Agronomówce oraz budynkiem gospodarczym.

Dowiedz się więcej

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pawlikowicach.

Wójt Gminy Pabianice wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice Nr XIX/160/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Pabianice

Opis nieruchomości: Działka budowlana, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny oraz stałe naniesienia roślinne.

Dowiedz się więcej

EKO-REGION apeluje o właściwą segregację odpadów.

Od 2012 roku Spółka EKO-REGION rozszerzyła ofertę o przydomową zbiórkę opakowań z papieru, tworzyw sztucznych i metalu – jest to tzw. zbiórka „surowców suchych”. Do dyspozycji klientów przekazano nowe pojemniki o pojemności 240 L z żółtą klapą, pod którą umieszczono naklejkę informującą o przeznaczeniu pojemników.

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkoleniach z zakresu systemu HACCP

Logo Porojektu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu systemu HACCP, skierowanych do właścicieli i pracowników firm działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Jeszcze w sierpniu pierwsze szkolenia w powiecie pabianickim. Szkolenia skierowane do firm z wybranych powiatów województwa łódzkiego, dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, dlatego są one całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Dowiedz się więcej

Accessibility Toolbar